DỰ KIẾN LỊCH LÀM VIỆC CỦA VIỆN VĂN HỌC

Tuần trước Tuần thứ 16 năm 2019
(Từ ngày: 15/04/2019 - Đến ngày: 21/04/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Người tham gia
Thứ hai 15/04/2019
Thứ ba 16/04/2019
Thứ tư 17/04/2019
Thứ năm 18/04/2019
Thứ sáu 19/04/2019
Thứ bảy 20/04/2019
Chủ nhật 21/04/2019