DỰ KIẾN LỊCH LÀM VIỆC CỦA VIỆN VĂN HỌC

Tuần trước Tuần thứ 8 năm 2019
(Từ ngày: 18/02/2019 - Đến ngày: 24/02/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Người tham gia
Thứ hai 18/02/2019
Thứ ba 19/02/2019
Thứ tư 20/02/2019
Thứ năm 21/02/2019
Thứ sáu 22/02/2019
Thứ bảy 23/02/2019
Chủ nhật 24/02/2019