DỰ KIẾN LỊCH LÀM VIỆC CỦA VIỆN VĂN HỌC

Tuần trước Tuần thứ 34 năm 2019
(Từ ngày: 19/08/2019 - Đến ngày: 25/08/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Người tham gia
Thứ hai 19/08/2019
Thứ ba 20/08/2019
Thứ tư 21/08/2019
Thứ năm 22/08/2019
Thứ sáu 23/08/2019
Thứ bảy 24/08/2019
Chủ nhật 25/08/2019