DỰ KIẾN LỊCH LÀM VIỆC CỦA VIỆN VĂN HỌC

Tuần trước Tuần thứ 3 năm 2018
(Từ ngày: 15/01/2018 - Đến ngày: 21/01/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Người tham gia
Thứ hai 15/01/2018
Thứ ba 16/01/2018
Thứ tư 17/01/2018
Thứ năm 18/01/2018
Thứ sáu 19/01/2018
Thứ bảy 20/01/2018
Chủ nhật 21/01/2018