DỰ KIẾN LỊCH LÀM VIỆC CỦA VIỆN VĂN HỌC

Tuần trước Tuần thứ 25 năm 2019
(Từ ngày: 17/06/2019 - Đến ngày: 23/06/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Người tham gia
Thứ hai 17/06/2019
Thứ ba 18/06/2019
Thứ tư 19/06/2019
Thứ năm 20/06/2019
Thứ sáu 21/06/2019
Thứ bảy 22/06/2019
Chủ nhật 23/06/2019