DỰ KIẾN LỊCH LÀM VIỆC CỦA VIỆN VĂN HỌC

Tuần trước Tuần thứ 43 năm 2019
(Từ ngày: 21/10/2019 - Đến ngày: 27/10/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Người tham gia
Thứ hai 21/10/2019
Thứ ba 22/10/2019
Thứ tư 23/10/2019
Thứ năm 24/10/2019
Thứ sáu 25/10/2019
Thứ bảy 26/10/2019
Chủ nhật 27/10/2019