DỰ KIẾN LỊCH LÀM VIỆC CỦA VIỆN VĂN HỌC

Tuần trước Tuần thứ 26 năm 2018
(Từ ngày: 25/06/2018 - Đến ngày: 01/07/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Người tham gia
Thứ hai 25/06/2018
Thứ ba 26/06/2018
Thứ tư 27/06/2018
Thứ năm 28/06/2018
Thứ sáu 29/06/2018
Thứ bảy 30/06/2018
Chủ nhật 01/07/2018