Lý thuyết đa hệ thống trong nghiên cứu văn hóa, văn chương (22/05/2014)

"Lý thuyết đa hệ thống do Evan-Zohar đề xuất từ những nghiên cứu thực tế về giao thoa văn chương văn hóa, về văn học dịch và vai trò của văn hóa văn chương trong việc kiến tạo quốc gia/dân tộc đã trở thành đề tài của các tranh luận học thuật tại các hội thảo quốc tế trong nhiều năm, được dẫn nhập vào Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc (Hong Kong), và đặc biệt là đã được các công trình mang tính lý thuyết trích dẫn trong chương trình đào tạo tại một số đại học hàng đầu thế giới và châu Âu"

Thơ Việt Nam hiện đại tiến trình và hiện tượng (22/05/2014)

Trong hình dung của tôi, thơ Việt từ thế kỉ XX đến nay vẫn tiếp tục nằm trong quá trình hiện đại hóa để bắt kịp với những động hướng mới của thơ ca nhân loại. Đó là quá trình đi từ khu vực ra thế giới, từ thế giới đơn tuyến đến thế giới đa tuyến, đa phương. Người viết không có tham vọng bao quát tất cả mọi vấn đề về thơ hiện đại, bởi thế, vẫn còn đó nhiều vấn đề để ngỏ, nhiều gương mặt xuất sắc mà tôi chưa có điều kiện viết về họ

Công chúng, giao lưu và quảng bá văn học thời kỳ đổi mới (1986-2010) (21/05/2014)

"Từ việc nghiên cứu công chúng tiếp nhận văn học, xoáy vào các vấn đề thị hiếu thẩm mỹ, tâm thế tiếp nhận, những dịch chuyển về hệ giá trị của con người sau đổi mới, công trình này góp phần tham mưu, góp ý cho việc hoạch định chính sách văn hóa, tổ chức đời sống cộng đồng, xã hội, lý giải các hiện tượng văn hóa đương đại và có chiến lược hội nhập hợp lý trong bối cảnh toàn cầu hóa. Công trình được tiếp cận từ góc độ xã hội học với những phương pháp và thao tác có hiệu quả (điều tra thực tế, phỏng vấn sâu, phân tích tư liệu...), tiếp cận liên ngành văn hóa học, nhân loại học... cũng được vận dụng một cách nhuần nhuyễn nhằm giải quyết tốt nhất đòi hỏi của công trình. Bên cạnh đó, phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, phân loại, đánh giá,.... cũng được triển khai trong từng khâu mục, bộ phận hoặc tổng thể để có căn cứ luận định ...Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài cùng tên mang mã số CT11-12-04 thuộc Chương trình Văn học Việt Nam 25 năm đổi mới và phát triển (1986-2010) do Viện Văn học chủ trì. Đây cũng là kết quả của sự nỗ lực làm việc của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu của Viện Văn học trong một thời gian dài" - trích Lời mở đầu

Loại hình tác phẩm Thiền uyển tập anh (06/08/2013)

Nguyễn Hữu Sơn. Loại hình thiền uyển tập anh. Nxb. Khoa học xã hội,H, (2002, 2003)

Văn học trung đại Việt Nam - quan niệm con người và tiến trình phát triển (06/08/2013)

Nguyễn Hữu Sơn. Văn học trung đại Việt Nam - quan niệm con người và tiến trình phát triển, Nxb. Khoa học xã hội, H, 2005