Mục lục tạp chí Nghiên cứu văn học số 12 - 2011

MỤC LỤC

TRẦN ĐĂNG SUYỀN

Đặc sắc ngôn ngữ nghệ thuật Tô Hoài

Originalities of To Hoai’s language                                                                  3       

ĐOÀN LÊ GIANG

Văn học Nam bộ 1932-1945 – một cái nhìn toàn cảnh

Southern literature 1932 – 1945: a panorama                                                                   19

ĐOÀN ÁNH DƯƠNG

Các nhà hoạt động văn hóa đầu thế kỷ XX: Trường hợp Dương Bá Trạc

Early 20th century cultural activities: the case of Duong Ba Trac                       34

NGUYỄN THỊ THANH CHUNG

Chân dung tinh thần Nguyễn Văn Siêu trong Phương Đình Vạn lí tập

The spiritual portrait of Nguyen Van Sieu in Phuong Dinh Van li tap                  49

PHẠM VĂN ÁNH

Quan niệm Từ học của Miên Trinh

On Mien Trinh’s concept of từ                                                                        61

NGUYỄN VĂN BAO

 “Nghiên cứu song song” giữa Số đỏ của Vũ Trọng Phụng với

Đường công danh của Nikôdem Đyzma của T.Đ. Môxtôvich

“Parallel study” between Vu Trong Phung”s Dump Luck and

Dolega-Mostowicz’s The Career of Nicodemus Dyzma                                      77

NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG

 Cấu trúc không – thời gian của Nghệ nhân và Margarita nhìn từ

nguyên lý trò chơi

The spatio-temporal structure in Mikhail Bolgakov’s The Master and Margarita

from the view of the principle of play                                                                 86

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

LITERATURE IN SCHOOL

NGUYỄN THỊ NGUYỆT TRINH

So sánh thơ tuyệt cú và haiku được giảng dạy trong chương trình

phổ thông

Comparisons between tuyet cu and haiku in school’s program                          98       

ĐỌC SÁCH

READING

LA PHƯƠNG THẢO

Giáo trình văn học so sánh

On the textbook Comparative Literature                                                        109

TIN TỨC

NEWS

MẠC YÊN

Hội thảo khoa học Tiếp nhận văn học nghệ thuật ở Việt Nam

thời kỳ hội nhập                                                                                       112

 

TỔNG MỤC LỤC NĂM 2011

General Index of Literature Studies 2011                                                                                             113

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

TRẦN ĐĂNG SUYỀN

Đặc sắc ngôn ngữ nghệ thuật Tô Hoài

Originalities of To Hoai’s language                                                                  3       

ĐOÀN LÊ GIANG

Văn học Nam bộ 1932-1945 – một cái nhìn toàn cảnh

Southern literature 1932 – 1945: a panorama                                                                   19

ĐOÀN ÁNH DƯƠNG

Các nhà hoạt động văn hóa đầu thế kỷ XX: Trường hợp Dương Bá Trạc

Early 20th century cultural activities: the case of Duong Ba Trac                       34

NGUYỄN THỊ THANH CHUNG

Chân dung tinh thần Nguyễn Văn Siêu trong Phương Đình Vạn lí tập

The spiritual portrait of Nguyen Van Sieu in Phuong Dinh Van li tap                  49

PHẠM VĂN ÁNH

Quan niệm Từ học của Miên Trinh

On Mien Trinh’s concept of từ                                                                        61

NGUYỄN VĂN BAO

 “Nghiên cứu song song” giữa Số đỏ của Vũ Trọng Phụng với

Đường công danh của Nikôdem Đyzma của T.Đ. Môxtôvich

“Parallel study” between Vu Trong Phung”s Dump Luck and

Dolega-Mostowicz’s The Career of Nicodemus Dyzma                                      77

NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG

 Cấu trúc không – thời gian của Nghệ nhân và Margarita nhìn từ

nguyên lý trò chơi

The spatio-temporal structure in Mikhail Bolgakov’s The Master and Margarita

from the view of the principle of play                                                                 86

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

LITERATURE IN SCHOOL

NGUYỄN THỊ NGUYỆT TRINH

So sánh thơ tuyệt cú và haiku được giảng dạy trong chương trình

phổ thông

Comparisons between tuyet cu and haiku in school’s program                          98       

ĐỌC SÁCH

READING

LA PHƯƠNG THẢO

Giáo trình văn học so sánh

On the textbook Comparative Literature                                                        109

TIN TỨC

NEWS

MẠC YÊN

Hội thảo khoa học Tiếp nhận văn học nghệ thuật ở Việt Nam

thời kỳ hội nhập                                                                                       112

 

TỔNG MỤC LỤC NĂM 2011

General Index of Literature Studies 2011                                                                                             113