Mục lục tạp chí Nghiên cứu văn học số 8 - 2011

MỤC LỤC

CONTENTS

PHƯƠNG LỰU

Tư duy kinh nghiệm trong thi học cổ điển Trung Hoa

Empirism in chinese classical poetics                                                                                                3

TRƯƠNG ĐĂNG DUNG

Khoa học văn học hiện đại, hậu hiện đại

Modern literary science, postmodernism                                                                    12

LÊ HUY TIÊU

Những vấn đề tranh luận trong lý luận phê bình văn học Trung Quốc

thời kỳ đổi mới

Topics of theorical and critical debate in China of the period of renovation                      26

ĐINH PHAN CẨM VÂN

Một số tương đồng giữa thơ ca của Tân nguyệt phái và phong trào

Thơ mới Việt Nam

Some resemblances between Tan nguyet phai’s poetry and vietnamese Tho Moi 65

BIỆN MINH ĐIỀN

Sự trải nghiệm, tích hợp các yếu tố văn hóa vùng, miền và

cảm quan nghệ thuật của Nguyễn Du

Nguyen Du’s artistic vision as the result of the experience and the interation

of cultural elements of differents regions                                                                                           77

BẠCH VĂN HỢP

Nguyên Hồng – nhìn từ góc độ ngôn ngữ văn chương

Nguyen Hong and his literary language                                                                      92       

NGUYỄN THỊ BÌNH – NGUYỄN TUYẾT MINH

Cách tân nghệ thuật trong tổ chức lời văn của văn xuôi đương đại

Việt Nam

New artistic renewals in the organisation of sentences

in vietnamese contemporary prose                                                                           102

ĐỖ HẢI NINH

Mối quan hệ giữa tự truyện – tiểu thuyết và một số dạng thức tự thuật

trong văn học Việt Nam đương đại

The relationship between autobiography and novel, on some forms

of auto-narration in vietnamese contemporary literature                                                               113

 

 

 

MỤC LỤC

CONTENTS

PHƯƠNG LỰU

Tư duy kinh nghiệm trong thi học cổ điển Trung Hoa

Empirism in chinese classical poetics                                                                                                3

TRƯƠNG ĐĂNG DUNG

Khoa học văn học hiện đại, hậu hiện đại

Modern literary science, postmodernism                                                                    12

LÊ HUY TIÊU

Những vấn đề tranh luận trong lý luận phê bình văn học Trung Quốc

thời kỳ đổi mới

Topics of theorical and critical debate in China of the period of renovation                      26

ĐINH PHAN CẨM VÂN

Một số tương đồng giữa thơ ca của Tân nguyệt phái và phong trào

Thơ mới Việt Nam

Some resemblances between Tan nguyet phai’s poetry and vietnamese Tho Moi 65

BIỆN MINH ĐIỀN

Sự trải nghiệm, tích hợp các yếu tố văn hóa vùng, miền và

cảm quan nghệ thuật của Nguyễn Du

Nguyen Du’s artistic vision as the result of the experience and the interation

of cultural elements of differents regions                                                                                           77

BẠCH VĂN HỢP

Nguyên Hồng – nhìn từ góc độ ngôn ngữ văn chương

Nguyen Hong and his literary language                                                                      92       

NGUYỄN THỊ BÌNH – NGUYỄN TUYẾT MINH

Cách tân nghệ thuật trong tổ chức lời văn của văn xuôi đương đại

Việt Nam

New artistic renewals in the organisation of sentences

in vietnamese contemporary prose                                                                           102

ĐỖ HẢI NINH

Mối quan hệ giữa tự truyện – tiểu thuyết và một số dạng thức tự thuật

trong văn học Việt Nam đương đại

The relationship between autobiography and novel, on some forms

of auto-narration in vietnamese contemporary literature                                                               113