Mục lục tạp chí Nghiên cứu văn học số 7 - 2011

MỤC LỤC

CONTENTS

JULIA KRISTEVA

Một nền thi pháp học sụp đổ

A ruined poetics                                                                                                                                         3

NGUYỄN HUỆ CHI

Từ góc độ văn học, gợi ý mấy đặc điểm bút pháp – bút lực Phan Thúc Trực

Some aspects of Phan Thuc Truc’s style                                                                                          29

ĐINH TRÍ DŨNG

Từ những rạn nứt của lí tưởng nhà nho đến những mâu thuẫn mang tính

bi kịch trong thơ Phan Thúc Trực

From the fractures in confucian ideal to tragic paradoxes in Phan Thuc Truc’s poetry    47

NGUYỄN THỊ HUẾ

Thần thoại Bắn mặt trời của các dân tộc Việt Nam

On the myth “shoot the sun” of vietnamese minority ethnic groups                                        56

CAO VIỆT DŨNG

Báo chí văn chương đầu thế kỉ XX tại Việt Nam, nhìn nhận từ cấp độ mô hình

Vietnamese literary reviews in the early of 20th century in comparison with

their french model                                                                                                                                      74

VĂN GIÁ

Thơ sinh ra để nói về niềm hi vọng của con người

Poetry is to pronounce human hopes                                                                        92

HỎA DIỆU THÚY

Chặng “khởi động” trong hành trình truyện ngắn Việt Nam sau năm 1975

The “starting” period in the itinenary of vietnamese short stories after 1975                        103

ĐỌC SÁCH

READING

NGUYỄN VĂN HẠNH

Văn chương trước hết và cuối cùng là chuyện về con người, về sự sống

(Nhân đọc Văn chương lâm nguy  (La litterature en peril)

của Tzvetan Todorov)

Men and life are the supreme end of literature (Reading Tzvetan Todorov’s

Literature in peril)                                                                                                      111

TIN TỨC

NEWS

P.V

Hội thảo khoa học kỉ niệm 130 năm ngày sinh Đạm Phương nữ sử

(1881-2011)                                                                                                           117

 

 

 

MỤC LỤC

CONTENTS

JULIA KRISTEVA

Một nền thi pháp học sụp đổ

A ruined poetics                                                                                                                                         3

NGUYỄN HUỆ CHI

Từ góc độ văn học, gợi ý mấy đặc điểm bút pháp – bút lực Phan Thúc Trực

Some aspects of Phan Thuc Truc’s style                                                                                          29

ĐINH TRÍ DŨNG

Từ những rạn nứt của lí tưởng nhà nho đến những mâu thuẫn mang tính

bi kịch trong thơ Phan Thúc Trực

From the fractures in confucian ideal to tragic paradoxes in Phan Thuc Truc’s poetry    47

NGUYỄN THỊ HUẾ

Thần thoại Bắn mặt trời của các dân tộc Việt Nam

On the myth “shoot the sun” of vietnamese minority ethnic groups                                        56

CAO VIỆT DŨNG

Báo chí văn chương đầu thế kỉ XX tại Việt Nam, nhìn nhận từ cấp độ mô hình

Vietnamese literary reviews in the early of 20th century in comparison with

their french model                                                                                                                                      74

VĂN GIÁ

Thơ sinh ra để nói về niềm hi vọng của con người

Poetry is to pronounce human hopes                                                                        92

HỎA DIỆU THÚY

Chặng “khởi động” trong hành trình truyện ngắn Việt Nam sau năm 1975

The “starting” period in the itinenary of vietnamese short stories after 1975                        103

ĐỌC SÁCH

READING

NGUYỄN VĂN HẠNH

Văn chương trước hết và cuối cùng là chuyện về con người, về sự sống

(Nhân đọc Văn chương lâm nguy  (La litterature en peril)

của Tzvetan Todorov)

Men and life are the supreme end of literature (Reading Tzvetan Todorov’s

Literature in peril)                                                                                                      111

TIN TỨC

NEWS

P.V

Hội thảo khoa học kỉ niệm 130 năm ngày sinh Đạm Phương nữ sử

(1881-2011)                                                                                                           117