Mục lục tạp chí Nghiên cứu văn học số 5 - 2011

MỤC LỤC

CONTENTS

CHUYÊN ĐỀ: TIẾP CẬN VĂN HỌC CHÂU Á

BẰNG LÍ THUYẾT PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI

Special Issue: Asian literatures read through modern western theories

 

PHAN TRỌNG THƯỞNG

Tiếp cận văn học các nước châu Á bằng lý thuyết phương Tây hiện đại:

Vận dụng – tương thích – thách thức và cơ hội

[Pre]Modern Asian literatures read through modern western theories:

Applications, [in]compatibilites, challenges, and opportunities                                            3

STEPHEN OWEN

Những khẳng định của lý thuyết: Nghiên cứu văn chương hàn lâm và

văn bản Đông Á

The claims of theory: Academic literary studies and East Asian texts                       9

KAREN THORNBER

Tính hợp thức, cộng đồng và chủ nghĩa hậu thực dân: Nhà văn và

văn bản du hành ở Đông Á sau 1945

Legitimacy, Community, and Postcolomialism: Traveling writers and

texts in post-1945 East Asia                                                                                   29

MARIKO NAITO

Bàn về văn chương tiền hiện đại châu Á trong khuôn khổ so sánh

Discussing pre-modern Asian literature in a comparative franmework                           40

KIM NGUYÊN PHỦ

Bàn về “chuyển hướng văn hóa” trong văn nghệ học đương đại

Trung Quốc

On the “cultural turn” in Chinese contemporary literary studies                                      52

HUỲNH NHƯ PHƯƠNG

Hồi chuông tắt lửa và cái nhìn hiện tượng luận

Hoi chuong tat lua from a phenomenological perspective                                     64

NGUYỄN NAM 

Cái chết của tác giả (tiểu thuyết lịch sử)? Những vấn đề nhân đọc

Hoàng Việt xuân thu

Death of the author of a historical novel? Issues arising from reading

the Hoang Viet xuan thu                                                                                               76

TRẦN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG

Người thất chí của Hồ Biểu Chánh – Một hiện tượng phóng tác,

nhìn từ quan điểm loại hình lịch sử

The Despondent Man by Ho Bieu Chanh: An adapcation viewed from

a historico-typological comparative perspective                                                     110

 

 

MỤC LỤC

CONTENTS

CHUYÊN ĐỀ: TIẾP CẬN VĂN HỌC CHÂU Á

BẰNG LÍ THUYẾT PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI

Special Issue: Asian literatures read through modern western theories

 

PHAN TRỌNG THƯỞNG

Tiếp cận văn học các nước châu Á bằng lý thuyết phương Tây hiện đại:

Vận dụng – tương thích – thách thức và cơ hội

[Pre]Modern Asian literatures read through modern western theories:

Applications, [in]compatibilites, challenges, and opportunities                                            3

STEPHEN OWEN

Những khẳng định của lý thuyết: Nghiên cứu văn chương hàn lâm và

văn bản Đông Á

The claims of theory: Academic literary studies and East Asian texts                       9

KAREN THORNBER

Tính hợp thức, cộng đồng và chủ nghĩa hậu thực dân: Nhà văn và

văn bản du hành ở Đông Á sau 1945

Legitimacy, Community, and Postcolomialism: Traveling writers and

texts in post-1945 East Asia                                                                                   29

MARIKO NAITO

Bàn về văn chương tiền hiện đại châu Á trong khuôn khổ so sánh

Discussing pre-modern Asian literature in a comparative franmework                           40

KIM NGUYÊN PHỦ

Bàn về “chuyển hướng văn hóa” trong văn nghệ học đương đại

Trung Quốc

On the “cultural turn” in Chinese contemporary literary studies                                      52

HUỲNH NHƯ PHƯƠNG

Hồi chuông tắt lửa và cái nhìn hiện tượng luận

Hoi chuong tat lua from a phenomenological perspective                                     64

NGUYỄN NAM 

Cái chết của tác giả (tiểu thuyết lịch sử)? Những vấn đề nhân đọc

Hoàng Việt xuân thu

Death of the author of a historical novel? Issues arising from reading

the Hoang Viet xuan thu                                                                                               76

TRẦN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG

Người thất chí của Hồ Biểu Chánh – Một hiện tượng phóng tác,

nhìn từ quan điểm loại hình lịch sử

The Despondent Man by Ho Bieu Chanh: An adapcation viewed from

a historico-typological comparative perspective                                                     110