Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Văn học số 7/2009

MỤC LỤC

LÃ NGUYÊN

Vị thế của văn học trên sân chơi văn hóa trong tiến trình lịch sử

The position of literature in the culture                                                                                              3

PHAN TRỌNG THƯỞNG

Tân thư và phong trào Duy tân ở Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam

thời kì cận đại  

The movement “New Letters” and the renewal in Japan, China and Vietnam

in the end of 19th century                                                                                                                  21

NGUYỄN HUỆ CHI

Những biến đổi nghệ thuật trên hành trình thơ chữ Hán của

Nguyễn Thượng Hiền

Artistic transformations in Nguyen Thuong Hien’s poetry (poems in Han)           27

ĐỖ THỊ THU THỦY

Thơ sứ trình Việt Nam từ thời Lê Cảnh Hưng đến hết thời Gia Long

(1740-1820)

Poems by ambassadors from Le Canh Hung to the end of Gia Long dynasty

(1740-1820)                                                                                                  41

LÊ TÚ ANH

Thử đề xuất một cách phân loại tiểu thuyết giai đoạn 1900-1930

The classment of novels 1900-1930, a proposition                                                                         48

ĐỖ THỊ THANH NGA

Cảm hứng lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng

The historical inspiration in Nguyen Huy Tuong’s novels                                                                 62

NGUYỄN THỊ NGA

Biểu tượng thiên nhiên trong thơ nữ thời kì chống Mỹ

Symbols of nature in feminine poetry during Vietnam war                                                               74

ĐOÀN ÁNH DƯƠNG

Lối viết tiểu thuyết Việt Nam trong bối cảnh hội nhập (Qua trường hợp

Tạ Duy Anh)

The writing of vietnamese novels in the period of integration

(the case of Ta Duy Anh)                                                                               85

LÊ TỪ HIỂN

Thơ lãng mạn Trung Hoa  - Từ Khuất Nguyên đến Lý Bạch và Lý Hạ

Chinese romantic poetry - from Qu Yuan to Li Bei and Li He                                                           96

CHÂN DUNG VĂN HỌC

PHONG LÊ                                                                                              

Hoài Thanh với Viện Văn học (Nhân 100 năm sinh Hoài Thanh

(1909-2009))

Hoai Thanh and the Institute of Literature (the 100th anniversary of his birth,

1909-2009)                                                                                                   109

TIN TỨC

P.V                                                                                                           

Tọa đàm Trường ca Trần Anh Thái                                                               117

 

 

MỤC LỤC

LÃ NGUYÊN

Vị thế của văn học trên sân chơi văn hóa trong tiến trình lịch sử

The position of literature in the culture                                                                                              3

PHAN TRỌNG THƯỞNG

Tân thư và phong trào Duy tân ở Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam

thời kì cận đại  

The movement “New Letters” and the renewal in Japan, China and Vietnam

in the end of 19th century                                                                                                                  21

NGUYỄN HUỆ CHI

Những biến đổi nghệ thuật trên hành trình thơ chữ Hán của

Nguyễn Thượng Hiền

Artistic transformations in Nguyen Thuong Hien’s poetry (poems in Han)           27

ĐỖ THỊ THU THỦY

Thơ sứ trình Việt Nam từ thời Lê Cảnh Hưng đến hết thời Gia Long

(1740-1820)

Poems by ambassadors from Le Canh Hung to the end of Gia Long dynasty

(1740-1820)                                                                                                  41

LÊ TÚ ANH

Thử đề xuất một cách phân loại tiểu thuyết giai đoạn 1900-1930

The classment of novels 1900-1930, a proposition                                                                         48

ĐỖ THỊ THANH NGA

Cảm hứng lịch sử trong tiểu thuyết Nguyễn Huy Tưởng

The historical inspiration in Nguyen Huy Tuong’s novels                                                                 62

NGUYỄN THỊ NGA

Biểu tượng thiên nhiên trong thơ nữ thời kì chống Mỹ

Symbols of nature in feminine poetry during Vietnam war                                                               74

ĐOÀN ÁNH DƯƠNG

Lối viết tiểu thuyết Việt Nam trong bối cảnh hội nhập (Qua trường hợp

Tạ Duy Anh)

The writing of vietnamese novels in the period of integration

(the case of Ta Duy Anh)                                                                               85

LÊ TỪ HIỂN

Thơ lãng mạn Trung Hoa  - Từ Khuất Nguyên đến Lý Bạch và Lý Hạ

Chinese romantic poetry - from Qu Yuan to Li Bei and Li He                                                           96

CHÂN DUNG VĂN HỌC

PHONG LÊ                                                                                              

Hoài Thanh với Viện Văn học (Nhân 100 năm sinh Hoài Thanh

(1909-2009))

Hoai Thanh and the Institute of Literature (the 100th anniversary of his birth,

1909-2009)                                                                                                   109

TIN TỨC

P.V                                                                                                           

Tọa đàm Trường ca Trần Anh Thái                                                               117