Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Văn học số 4/2009

MỤC LỤC

PHƯƠNG LỰU

Lí luận văn học trên đường hội nhập và phát triển

Literary theory in way of development                                                                                  3

NGUYỄN VĂN DÂN

Vấn đề mối quan hệ giữa văn nghệ với chính trị

On the relations between literature and politics                                                               11

TRẦN HOÀI ANH

Ảnh hưởng phương Tây đến lí luận – phê bình văn học đô thị miền Nam

1954-1975

Western influences on the critique of southern cities 1954-1975                              22

PHAN NGỌC THU

Thái Bá Lợi  và quá trình đổi mới bút pháp sáng tạo

Thai Ba Loi and the innovations of the writing                                                                 33

LÊ HỒ QUANG

Quan niệm thơ của nhóm Xuân  thu nhã tập

The poetic concept of the group “Xuan thu nha tap”                                                     43

NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH

Khuynh hướng tiểu thuyết hóa lịch sử trong tiểu thuyết lịch sử

Việt Nam sau 1975

On the tendency of historization of vietnamese novel after 1975

                                                                                                                                                          56

DIÊU THỊ LAN PHƯƠNG

Yếu tố tự sự trong trường ca trữ tình hiện đại

The narrative aspect in modern lyrical songs                                                                   65

NGUYỄN KIM SƠN

Sự đan xen các khuynh hướng thẩm mĩ trong thơ Huyền Quang –

Nghiên cứu trường hợp sáu bài thơ vịnh cúc

The entanglement of aesthetics in Huyen Quang’s poetry - studying his six poems on daisy flowers    75

NGUYỄN HUY BỈNH

Truyền thuyết dân gian xứ Bắc về các thần tự nhiên

Northern folkloric legends concerning natural genius                               90

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

TRẦN NGỌC VƯƠNG                                                                           

Nghiên cứu thơ thiền ở Việt Nam – đôi điều suy ngẫm

Thoughts on the research of poems-meditations in Vietnam                         105

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

PHẠM NGỌC HIỀN                                                                                

Mấy vấn đề dạy học văn theo hướng thi pháp học

Some problems in teaching the literature using poetics                                111

 

 

MỤC LỤC

PHƯƠNG LỰU

Lí luận văn học trên đường hội nhập và phát triển

Literary theory in way of development                                                                                  3

NGUYỄN VĂN DÂN

Vấn đề mối quan hệ giữa văn nghệ với chính trị

On the relations between literature and politics                                                               11

TRẦN HOÀI ANH

Ảnh hưởng phương Tây đến lí luận – phê bình văn học đô thị miền Nam

1954-1975

Western influences on the critique of southern cities 1954-1975                              22

PHAN NGỌC THU

Thái Bá Lợi  và quá trình đổi mới bút pháp sáng tạo

Thai Ba Loi and the innovations of the writing                                                                 33

LÊ HỒ QUANG

Quan niệm thơ của nhóm Xuân  thu nhã tập

The poetic concept of the group “Xuan thu nha tap”                                                     43

NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH

Khuynh hướng tiểu thuyết hóa lịch sử trong tiểu thuyết lịch sử

Việt Nam sau 1975

On the tendency of historization of vietnamese novel after 1975

                                                                                                                                                          56

DIÊU THỊ LAN PHƯƠNG

Yếu tố tự sự trong trường ca trữ tình hiện đại

The narrative aspect in modern lyrical songs                                                                   65

NGUYỄN KIM SƠN

Sự đan xen các khuynh hướng thẩm mĩ trong thơ Huyền Quang –

Nghiên cứu trường hợp sáu bài thơ vịnh cúc

The entanglement of aesthetics in Huyen Quang’s poetry - studying his six poems on daisy flowers    75

NGUYỄN HUY BỈNH

Truyền thuyết dân gian xứ Bắc về các thần tự nhiên

Northern folkloric legends concerning natural genius                               90

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

TRẦN NGỌC VƯƠNG                                                                           

Nghiên cứu thơ thiền ở Việt Nam – đôi điều suy ngẫm

Thoughts on the research of poems-meditations in Vietnam                         105

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

PHẠM NGỌC HIỀN                                                                                

Mấy vấn đề dạy học văn theo hướng thi pháp học

Some problems in teaching the literature using poetics                                111