Mục lục Tạp chí nghiên cứu Văn học số 3.2009

MỤC LỤC

Kỷ niệm 220 năm sinh (1788-2008) và 150 năm mất (1858-2008)

danh nhân văn hóa Nguyễn Công Trứ

220e anniversary of the birth of Nguyen Cong Tru and

150th anniversary of his death

NGUYỄN ĐÌNH CHÚ

Nguyễn Công Trứ: sự lên ngôi của cái tôi - cá thể

Nguyen Cong Tru or the accession of the self-individual 3

 

TRẦN NHO THÌN

Nhân cách Nguyễn Công Trứ - nhìn từ quan điểm bản thể luận

Nguyen Cong Tru’s personality – from an ontological view 14

 

BIỆN MINH ĐIỀN

Sự thống nhất những đối cực trong phong cách nghệ thuật Nguyễn Công Trứ

The unity of antipodes in Nguyen Cong Tru’s style 28

 

NGUYỄN HỮU SƠN

Nhà nho Nguyễn Công Trứ với Phật giáo

Nguyen Cong Tru and the Buddhism 42

 

*

 

HUỲNH VÂN

Vấn đề Tầm đón đợi và xác định tính nghệ thuật trong mĩ học tiếp nhận

của Hans Robert Jauss

The problem of horizon of expectation and the identification of artistic aspects in Jauss’s Reception Aesthetics 55

 

TOÀN HUỆ KHANH

Nghiên cứu so sánh truyện Kông Chuy Pát Chuy của Hàn Quốc và

truyện Tấm Cám của Việt Nam

A comparaison between korean story Kong Chuy Pat Chuy and vietnamese Tam Cam 72

 

HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG

Âm thanh và cuồng nộ và sự cách tân tiểu thuyết Gothic của William Faulkner

The Sound and the Fury and William Faulkner’s innovations in gothic novel 88

 

TƯ LIỆU VĂN HỌC

 

YURI LOTMAN

Di sản của Bakhtin và những vấn đề cấp bách của kí hiệu học

Bakhtin’s legacy and urgent problems of semiotics 101

 

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

 

LÊ NHẬT KÝ

Đặc điểm truyện đồng thoại của Võ Quảng

Characteristics of stories for children by Vo Quang 113

 

 

MỤC LỤC

Kỷ niệm 220 năm sinh (1788-2008) và 150 năm mất (1858-2008)

danh nhân văn hóa Nguyễn Công Trứ

220e anniversary of the birth of Nguyen Cong Tru and

150th anniversary of his death

NGUYỄN ĐÌNH CHÚ

Nguyễn Công Trứ: sự lên ngôi của cái tôi - cá thể

Nguyen Cong Tru or the accession of the self-individual 3

 

TRẦN NHO THÌN

Nhân cách Nguyễn Công Trứ - nhìn từ quan điểm bản thể luận

Nguyen Cong Tru’s personality – from an ontological view 14

 

BIỆN MINH ĐIỀN

Sự thống nhất những đối cực trong phong cách nghệ thuật Nguyễn Công Trứ

The unity of antipodes in Nguyen Cong Tru’s style 28

 

NGUYỄN HỮU SƠN

Nhà nho Nguyễn Công Trứ với Phật giáo

Nguyen Cong Tru and the Buddhism 42

 

*

 

HUỲNH VÂN

Vấn đề Tầm đón đợi và xác định tính nghệ thuật trong mĩ học tiếp nhận

của Hans Robert Jauss

The problem of horizon of expectation and the identification of artistic aspects in Jauss’s Reception Aesthetics 55

 

TOÀN HUỆ KHANH

Nghiên cứu so sánh truyện Kông Chuy Pát Chuy của Hàn Quốc và

truyện Tấm Cám của Việt Nam

A comparaison between korean story Kong Chuy Pat Chuy and vietnamese Tam Cam 72

 

HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG

Âm thanh và cuồng nộ và sự cách tân tiểu thuyết Gothic của William Faulkner

The Sound and the Fury and William Faulkner’s innovations in gothic novel 88

 

TƯ LIỆU VĂN HỌC

 

YURI LOTMAN

Di sản của Bakhtin và những vấn đề cấp bách của kí hiệu học

Bakhtin’s legacy and urgent problems of semiotics 101

 

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

 

LÊ NHẬT KÝ

Đặc điểm truyện đồng thoại của Võ Quảng

Characteristics of stories for children by Vo Quang 113