Mục lục Tạp chí nghiên cứu Văn học số 2.2009

MỤC LỤC

HÀ MINH ĐỨC

Nền kinh tế thị trường và những ảnh hưởng đến các hoạt động

tinh thần của xã hội 3

The economy of market, the open economy and their impacts on the society’s spirit

 

TRẦN ĐÌNH SỬ

Thi pháp học hiện đại trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam thế kỉ XX 13

The modern poetics in literary research in Vietnam of the 20th century

 

MÃ GIANG LÂN

Ngôn ngữ thơ hôm nay 26

The poetic language today

 

PHẠM VĨNH CƯ

Đinh Gia Trinh và nhóm Thanh Nghị: Một quan niệm về nghệ thuật 36

Dinh Gia Trinh and the group Thanh Nghi: a concept of art

 

ĐỖ HẢI NINH

Quan niệm về lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh 48

The history in Nguyen Xuan Khanh’s novels

 

TRẦN THỊ AN

Tìm hiểu sự hình thành truyền thuyết Tứ vị Thánh nương 58

The legend and the cult of “Four goddesses”

 

PHẠM THỊ PHƯƠNG THÁI

Bàn thêm về kết cấu vận luật thể thơ song thất lục bát

New ideas on the poems of type “seven-seven-six-eight” 77

 

NGUYỄN VĂN NỞ

So sánh biểu trưng tục ngữ với ca dao 88

Proverbs and popular songs: a comparison

 

LÊ TỪ HIỂN – LÊ MINH KHA

Tính chất mê cung trong tác phẩm của Franz Kafka 103

The labyrinth in Kafka’s oeuvre

 

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

NGUYỄN THANH TÚ

Đi tìm vẻ đẹp của một dòng sông 113

In research of the beauty of a river

TIN TỨC

P.V

Hội nghị khoa học năm 2008 của Viện Văn học 117

 

 

 

MỤC LỤC

HÀ MINH ĐỨC

Nền kinh tế thị trường và những ảnh hưởng đến các hoạt động

tinh thần của xã hội 3

The economy of market, the open economy and their impacts on the society’s spirit

 

TRẦN ĐÌNH SỬ

Thi pháp học hiện đại trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam thế kỉ XX 13

The modern poetics in literary research in Vietnam of the 20th century

 

MÃ GIANG LÂN

Ngôn ngữ thơ hôm nay 26

The poetic language today

 

PHẠM VĨNH CƯ

Đinh Gia Trinh và nhóm Thanh Nghị: Một quan niệm về nghệ thuật 36

Dinh Gia Trinh and the group Thanh Nghi: a concept of art

 

ĐỖ HẢI NINH

Quan niệm về lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh 48

The history in Nguyen Xuan Khanh’s novels

 

TRẦN THỊ AN

Tìm hiểu sự hình thành truyền thuyết Tứ vị Thánh nương 58

The legend and the cult of “Four goddesses”

 

PHẠM THỊ PHƯƠNG THÁI

Bàn thêm về kết cấu vận luật thể thơ song thất lục bát

New ideas on the poems of type “seven-seven-six-eight” 77

 

NGUYỄN VĂN NỞ

So sánh biểu trưng tục ngữ với ca dao 88

Proverbs and popular songs: a comparison

 

LÊ TỪ HIỂN – LÊ MINH KHA

Tính chất mê cung trong tác phẩm của Franz Kafka 103

The labyrinth in Kafka’s oeuvre

 

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

NGUYỄN THANH TÚ

Đi tìm vẻ đẹp của một dòng sông 113

In research of the beauty of a river

TIN TỨC

P.V

Hội nghị khoa học năm 2008 của Viện Văn học 117