Mục lục Tạp chí nghiên cứu Văn học số 1.2009

MỤC LỤC

Kỉ niệm 55 năm thành lập Viện KHXH Việt Nam và

Ban Văn - Sử - Địa (1953-2008)

 

ĐỖ HOÀI NAM

Viện Khoa học xã hội Việt Nam - 55 năm xây dựng và phát triển 3

Vietnam Academy of social sciences – 55 years of development

 

PHAN TRỌNG THƯỞNG

Khoa học ngữ văn sau 55 năm xây dựng và phát triển 16

The philology after 55 years of development

 

VĂN TẠO

Ngành Văn trong Ban Văn - Sử - Địa 22

The division of literature in the Literature-History-Geography department

 

THÀNH DUY

Mấy suy nghĩ lại về chức năng phê bình của khoa nghiên cứu văn học

trong thời kì mới 29

Some thoughts on the critical fonction of literary research in a new period

 

TRẦN NHO THÌN

Tăng cường hơn nữa tinh thần đối thoại quốc tế trên Nghiên cứu Văn học 35

The Literature Studies has to encourage the international dialogue

 

PHAN ĐĂNG NHẬT

Viện Văn học với văn học dân tộc thiểu số 42

The Institute of literature and the literature of minority ethnic groups

 

NGUYỄN HỮU SƠN

Tập san Nghiên cứu Văn - Sử - Địa và vấn đề viết văn học sử Việt Nam 47

The bulletin Literature-History-Geography and the history of vietnamese literature

 

*

 

TÔN PHƯƠNG LAN

Nhà văn liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tấn - Nguyễn Thi 58

The writer-soldier Nguyen Ngoc Tan (Nguyen Thi)

 

NGÔ MINH HIỀN

Thiên nhiên - thế giới tinh thần của con người trong văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường 69

The nature and the spirit world in Hoang Phu Ngoc Tuong’s prose

 

LÊ HUY TIÊU

Số phận của “Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa” ở Trung Quốc 77

The destiny of Chinese socialist realism

 

PHẠM THỊ THẬT

Về cốt truyện của truyện ngắn Pháp đương đại 90

On the plot of contemporary French short stories

 

TƯ LIỆU VĂN HỌC

 

NGUYỄN HUY THẮNG

Nguyễn Huy Tưởng, Vũ Đình Liên – đồng nghiệp và đồng liêu 103

Nguyen Huy Tuong and Vu Dinh Lien: colleages and friends of

school

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

 

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Giảng dạy thơ trữ tình hiện đại trong nhà trường 109

Teaching the lyrical poetry in school

 

 

MỤC LỤC

Kỉ niệm 55 năm thành lập Viện KHXH Việt Nam và

Ban Văn - Sử - Địa (1953-2008)

 

ĐỖ HOÀI NAM

Viện Khoa học xã hội Việt Nam - 55 năm xây dựng và phát triển 3

Vietnam Academy of social sciences – 55 years of development

 

PHAN TRỌNG THƯỞNG

Khoa học ngữ văn sau 55 năm xây dựng và phát triển 16

The philology after 55 years of development

 

VĂN TẠO

Ngành Văn trong Ban Văn - Sử - Địa 22

The division of literature in the Literature-History-Geography department

 

THÀNH DUY

Mấy suy nghĩ lại về chức năng phê bình của khoa nghiên cứu văn học

trong thời kì mới 29

Some thoughts on the critical fonction of literary research in a new period

 

TRẦN NHO THÌN

Tăng cường hơn nữa tinh thần đối thoại quốc tế trên Nghiên cứu Văn học 35

The Literature Studies has to encourage the international dialogue

 

PHAN ĐĂNG NHẬT

Viện Văn học với văn học dân tộc thiểu số 42

The Institute of literature and the literature of minority ethnic groups

 

NGUYỄN HỮU SƠN

Tập san Nghiên cứu Văn - Sử - Địa và vấn đề viết văn học sử Việt Nam 47

The bulletin Literature-History-Geography and the history of vietnamese literature

 

*

 

TÔN PHƯƠNG LAN

Nhà văn liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tấn - Nguyễn Thi 58

The writer-soldier Nguyen Ngoc Tan (Nguyen Thi)

 

NGÔ MINH HIỀN

Thiên nhiên - thế giới tinh thần của con người trong văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường 69

The nature and the spirit world in Hoang Phu Ngoc Tuong’s prose

 

LÊ HUY TIÊU

Số phận của “Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa” ở Trung Quốc 77

The destiny of Chinese socialist realism

 

PHẠM THỊ THẬT

Về cốt truyện của truyện ngắn Pháp đương đại 90

On the plot of contemporary French short stories

 

TƯ LIỆU VĂN HỌC

 

NGUYỄN HUY THẮNG

Nguyễn Huy Tưởng, Vũ Đình Liên – đồng nghiệp và đồng liêu 103

Nguyen Huy Tuong and Vu Dinh Lien: colleages and friends of

school

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

 

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Giảng dạy thơ trữ tình hiện đại trong nhà trường 109

Teaching the lyrical poetry in school