Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Văn học số 12.2008

MỤC LỤC

Kỉ niệm 750 năm sinh (1258-2008) và 700 năm mất

danh nhân văn hóa Trần Nhân Tông (1308-2008)

750e anniversary of the birth of Tran Nhan Tong and 700th anniversary of his death

NGUYỄN HỮU SƠN

Tác gia hoàng đế - thiền sư – thi sĩ Trần Nhân Tông

Tran Nhan Tong: emperor-master of zen-poet 3

THÍCH PHƯỚC ĐẠT

Giá trị tư tưởng thiền học trong “Cư trần lạc đạo phú” của Trúc Lâm Đầu Đà

Trần Nhân Tông

The ideas of zen in First Master Tran Nhan Tong’s “The poem on the happiness of the life on earth” 22

PHẠM VĂN ÁNH

Khảo biện về văn thư ngoại giao của Trần Nhân Tông

Essay and commentary on Tran Nhan Tong’s diplomatic letters 39

*

BÙI THANH TRUYỀN

Sự đổi mới của truyện có yếu tố kì ảo sau 1986 qua hệ thống ngôn từ

The renewal of mysterious novellas from 1986, a linguistic approach 49

PHẠM TUẤN ANH

Một số vấn đề lí luận về nghiên cứu cấu trúc truyện cổ tích thần kì

Some problems of the research on mysterious novellas’ structure 67

HOÀNG TỐ MAI

Người kể chuyệngiọng điệu kể chuyện trong loạt truyện Rối loạn tâm thần

của Edgar Allen Poe

The narrator and the narration in Edgar Poe’s “Psychics” series 75

VŨ THỊ THU HÀ

Phản ứng của giới trẻ về yếu tố sex trong tiểu thuyết Rừng Na Uy của

tác giả Haruki Murakami

Reactions of the youth against the sexuality in Haruki Murakami’s Norwegian Wood 86

TƯ LIỆU VĂN HỌC

LẠI NGUYÊN ÂN

Phạm trù chủ nghĩa cá nhân của tư tưởng phương Tây trong sự lí giải

của Phan Khôi

The category of individuality in occidental thought following Phan Khoi’s interpretation 104

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

PHAN HUY DŨNG

Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo dưới góc nhìn liên văn bản

“Lorca’s guitar” by Thanh Thao, an intertextual approach 117

TIN TỨC

P.V

Hội thảo khoa học Kỉ niệm 55 năm ngày thành lập Ban Văn-Sử-Địa

(1953-2008)

126

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC NĂM 2008

GENERAL CATALOGUE OF THE LITERATURE STUDIES IN 2008 128

 

MỤC LỤC

Kỉ niệm 750 năm sinh (1258-2008) và 700 năm mất

danh nhân văn hóa Trần Nhân Tông (1308-2008)

750e anniversary of the birth of Tran Nhan Tong and 700th anniversary of his death

NGUYỄN HỮU SƠN

Tác gia hoàng đế - thiền sư – thi sĩ Trần Nhân Tông

Tran Nhan Tong: emperor-master of zen-poet 3

THÍCH PHƯỚC ĐẠT

Giá trị tư tưởng thiền học trong “Cư trần lạc đạo phú” của Trúc Lâm Đầu Đà

Trần Nhân Tông

The ideas of zen in First Master Tran Nhan Tong’s “The poem on the happiness of the life on earth” 22

PHẠM VĂN ÁNH

Khảo biện về văn thư ngoại giao của Trần Nhân Tông

Essay and commentary on Tran Nhan Tong’s diplomatic letters 39

*

BÙI THANH TRUYỀN

Sự đổi mới của truyện có yếu tố kì ảo sau 1986 qua hệ thống ngôn từ

The renewal of mysterious novellas from 1986, a linguistic approach 49

PHẠM TUẤN ANH

Một số vấn đề lí luận về nghiên cứu cấu trúc truyện cổ tích thần kì

Some problems of the research on mysterious novellas’ structure 67

HOÀNG TỐ MAI

Người kể chuyệngiọng điệu kể chuyện trong loạt truyện Rối loạn tâm thần

của Edgar Allen Poe

The narrator and the narration in Edgar Poe’s “Psychics” series 75

VŨ THỊ THU HÀ

Phản ứng của giới trẻ về yếu tố sex trong tiểu thuyết Rừng Na Uy của

tác giả Haruki Murakami

Reactions of the youth against the sexuality in Haruki Murakami’s Norwegian Wood 86

TƯ LIỆU VĂN HỌC

LẠI NGUYÊN ÂN

Phạm trù chủ nghĩa cá nhân của tư tưởng phương Tây trong sự lí giải

của Phan Khôi

The category of individuality in occidental thought following Phan Khoi’s interpretation 104

VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

PHAN HUY DŨNG

Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo dưới góc nhìn liên văn bản

“Lorca’s guitar” by Thanh Thao, an intertextual approach 117

TIN TỨC

P.V

Hội thảo khoa học Kỉ niệm 55 năm ngày thành lập Ban Văn-Sử-Địa

(1953-2008)

126

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC NĂM 2008

GENERAL CATALOGUE OF THE LITERATURE STUDIES IN 2008 128