Mục lục tạp chí Nghiên cứu văn học số 10/2008

Mục lục

Cụm bài bàn về nghệ thuật tự sự

TRẦN ĐÌNH SỬ

From classical narratology to post-classical narratology 3

LÊ THỜI TÂN

Narratology: denomination, history, some theorical problems 13

CAO KIM LAN

Theory about Point of view of R. Scholes and R. Kellogg 26

*

HÀ MINH ĐỨC

Culture and its consumption 38

PHONG LÊ

On vietnamese socialist realism 48

PHƯƠNG LỰU

Truong Tuu’s ideas 63

LÝ HOÀI THU

On the memoirs and reportages of Doi Moi 76

MAI THỊ NHUNG

Giọng điệu nghệ thuật trong tiểu thuyết thời kỳ đổi mới của Ma Văn Kháng

Ma Van Khang’s novels of Doi Moi 89

NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG

The prose of early years of 20th century and its promotion of the confucianism and the cause of the people 98

ĐINH THỊ HUYỀN

Characters of the after-war novels 105

NGUYỄN THỊ CẨM ANH

Characters of the novel Tanxiang Xing (Mo Yan) 114
 
 
TƯ LIỆU VĂN HỌC

NGUYỄN HUY THẮNG

The trio The Lu – Song Kim – Nguyen Huy Tuong 123
 
VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG
 
PHẠM LUẬN
 
On the poem Hoang hac lau by Thoi Hieu 129
 
TIN TỨC
Đ.T.A
 
Viện Văn học - Viện Khoa học xã hội Việt Nam
 
T.H.Y
 
 
T.T.K
 
 
Mục lục

Cụm bài bàn về nghệ thuật tự sự

TRẦN ĐÌNH SỬ

From classical narratology to post-classical narratology 3

LÊ THỜI TÂN

Narratology: denomination, history, some theorical problems 13

CAO KIM LAN

Theory about Point of view of R. Scholes and R. Kellogg 26

*

HÀ MINH ĐỨC

Culture and its consumption 38

PHONG LÊ

On vietnamese socialist realism 48

PHƯƠNG LỰU

Truong Tuu’s ideas 63

LÝ HOÀI THU

On the memoirs and reportages of Doi Moi 76

MAI THỊ NHUNG

Giọng điệu nghệ thuật trong tiểu thuyết thời kỳ đổi mới của Ma Văn Kháng

Ma Van Khang’s novels of Doi Moi 89

NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG

The prose of early years of 20th century and its promotion of the confucianism and the cause of the people 98

ĐINH THỊ HUYỀN

Characters of the after-war novels 105

NGUYỄN THỊ CẨM ANH

Characters of the novel Tanxiang Xing (Mo Yan) 114
 
 
TƯ LIỆU VĂN HỌC

NGUYỄN HUY THẮNG

The trio The Lu – Song Kim – Nguyen Huy Tuong 123
 
VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG
 
PHẠM LUẬN
 
On the poem Hoang hac lau by Thoi Hieu 129
 
TIN TỨC
Đ.T.A
 
Viện Văn học - Viện Khoa học xã hội Việt Nam
 
T.H.Y
 
 
T.T.K