Mục lục tạp chí Nghiên cứu Văn học số 6/2008

MỤC LỤC

Tưởng niệm 5 năm ngày mất nhà văn Nguyễn Đình Thi

(2003-2008)

 

HÀ MINH ĐỨC

Tác phẩm kịch của Nguyễn Đình Thi 3

THANH THẢO

Sóng reo – thanh và vô thanh 16

VĂN GIÁ

Nguyễn Đình Thi nghĩ về lao động viết văn 21

 

*

* *

 

MÃ GIANG LÂN

Cấu trúc câu thơ Lửa thiêng 30

TRƯỜNG LƯU

Nhìn nhận thêm trường hợp Hải Triều 45

ĐỖ LAI THÚY

Mã thơ Lê Đạt 54

PHẠM PHÚ PHONG

Lời đề từ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư 62

HOÀNG MẠNH HÙNG

Về sử thi và tiểu thuyết sử thi hiện đại Việt Nam 71

NGUYỄN HỮU SƠN

So sánh kiểu truyện “người lạc cõi tiên” trong văn học Việt Nam

với tiểu thuyết Cửu vân mộng (Hàn Quốc) 78

PHẠM VĂN ÁNH

Văn bia thời Lý – Trần: một số nét cơ bản về thể thức – nội dung – nghệ thuật 87

NGUYỄN THỊ THANH LƯU

Biểu tượng nước trong thơ ca dân gian và thơ ca hiện đại các dân tộc ít người 109

TƯ LIỆU VĂN HỌC

TZVETAN TODOROV

Nền văn chương đang lâm nguy 124

TIN TỨC

NINH THỦY

Tọa đàm tiểu thuyết Giã biệt bóng tối trong bối cảnh tiểu thuyết Việt Nam

đương đại 136