Mục lục Tạp chí nghiên cứu Văn học số 7.2008

Mục lục

Literature Studies

No.7 (437)

July - 2008

 

Nguyễn Đình Chú

Phân kỳ lịch sử văn học Việt Nam

(The problem of periodisation of vietnamese literature) 3

 

Nguyễn Văn Dân

Văn học Việt Nam đổi mới trong bối cảnh giao lưu văn hóa quốc tế

(Thenew vietnamese literature in the context of international culturalexchange) 13

 

Đặng Anh Đào

Bàn về một vài thuật ngữ thông dụng trong kể chuyện

(Onsome important notions of telling stories) 26

 

Lê Huy Bắc

Cốt truyện trong tự sự

(Theplot innarration) 34

 

Trần Thái Học

Mấy vấn đề lý luận văn nghệ cách mạng trong giới hạn lịch sử

(Someproblems of revolutionary literature) 44

 

Lê Văn Dương

Quan điểm nhân dân trong lý luận văn nghệ 1945-1954

(People’svision in literature 1945-1954) 56

 

Đặng Thu Thủy

Sự vận động của quan niệm thơ và nhà thơ thời kỳ đổi mới

(Theconcept of poetry and poet in “Doi Moi”) 67

 

Trần Thị An

Nghiên cứu văn học dân gian từ góc độ type và motif - những khả thủ và bất cập

(The application of “type” and “motif” in research of popular literature – advantages and disadvantages) 86

 

Đặng Thị Thu Hà

Yếu tố tôn giáo và truyện cổ tôn giáo trong truyện kể dân gian Việt Nam

(Thereligious element and religious stories in vietnamese popularstories) 105

 

Trao đổi ý kiến

IDEAS EXCHANGE

 

Cù Huy Hà Vũ

Phải chăng Trần Tiêu là thành viên Tự lực văn đoàn?

(WasTran Tieu a member of Tu Luc VanDoan?) 120

 

Văn học và nhà trường

LITERATURE IN SCHOOL

 

Nguyễn Thị Gấm

Các dấu hiệu của thơ tượng trưng trong bài Màu thời gian của Đoàn Phú Tứ

(Some elements of symbolic poetry in the poem“Time’s color” by Doan PhuTu) 133

 

 

 

Mục lục

Literature Studies

No.7 (437)

July - 2008

 

Nguyễn Đình Chú

Phân kỳ lịch sử văn học Việt Nam

(The problem of periodisation of vietnamese literature) 3

 

Nguyễn Văn Dân

Văn học Việt Nam đổi mới trong bối cảnh giao lưu văn hóa quốc tế

(Thenew vietnamese literature in the context of international culturalexchange) 13

 

Đặng Anh Đào

Bàn về một vài thuật ngữ thông dụng trong kể chuyện

(Onsome important notions of telling stories) 26

 

Lê Huy Bắc

Cốt truyện trong tự sự

(Theplot innarration) 34

 

Trần Thái Học

Mấy vấn đề lý luận văn nghệ cách mạng trong giới hạn lịch sử

(Someproblems of revolutionary literature) 44

 

Lê Văn Dương

Quan điểm nhân dân trong lý luận văn nghệ 1945-1954

(People’svision in literature 1945-1954) 56

 

Đặng Thu Thủy

Sự vận động của quan niệm thơ và nhà thơ thời kỳ đổi mới

(Theconcept of poetry and poet in “Doi Moi”) 67

 

Trần Thị An

Nghiên cứu văn học dân gian từ góc độ type và motif - những khả thủ và bất cập

(The application of “type” and “motif” in research of popular literature – advantages and disadvantages) 86

 

Đặng Thị Thu Hà

Yếu tố tôn giáo và truyện cổ tôn giáo trong truyện kể dân gian Việt Nam

(Thereligious element and religious stories in vietnamese popularstories) 105

 

Trao đổi ý kiến

IDEAS EXCHANGE

 

Cù Huy Hà Vũ

Phải chăng Trần Tiêu là thành viên Tự lực văn đoàn?

(WasTran Tieu a member of Tu Luc VanDoan?) 120

 

Văn học và nhà trường

LITERATURE IN SCHOOL

 

Nguyễn Thị Gấm

Các dấu hiệu của thơ tượng trưng trong bài Màu thời gian của Đoàn Phú Tứ

(Some elements of symbolic poetry in the poem“Time’s color” by Doan PhuTu) 133