TÔN THỊ THẢO MIÊN

02/03/2013


THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Tự thuật)

 

Chức vụ chuyên môn: Nghiên cứu viên cao cấp

Học hàm, học vị: Tiến sĩ (1993), Phó Giáo sư (2006)


Họ và tên: Tôn Thị Thảo Miên

- Năm sinh: 06/4/1956

- Nơi sinh: Thanh Hóa

- Quê quán: Thanh Chương - Nghệ An


Quá trình đào tạo/học vấn

- Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn – Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1977

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ Ngữ văn tại Viện Văn học Thế giới M.Gorki - Viện Hàn lâm Khoa học Nga năm 1993 

-  Ngoại ngữ: Tiếng Nga


- Địa chỉ liên hệ:  16/26 Yên Lạc, Đông Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Email: thaomientt@yahoo.com.vn

- Số điện thoại di động: 


- Lĩnh vực chuyên môn (nghiên cứu, giảng dạy)Lý luận văn học


Các công trình nghiên cứu, phê bình, biên soạn, dịch thuật chính đã xuất bản:

1. Tác gia lý luận, phê bình, nghiên cứu văn học Việt Nam 1945 - 1975, Nxb. KHXH, 1986

2. Tác gia kịch Việt Nam hiện đại, Nxb. Sân khấu, 1990

3. Nguyễn Tuân - về tác gia và tác phẩm, Nxb. Giáo dục, 1998

4. Những vấn đề lý luận và lịch sử văn học, Nxb. KHXH, 1999

5. Nguyễn Huy Tưởng - về tác gia và tác phẩm, Nxb. Giáo dục, 2000

6. Truyện ngắn Vũ Trọng Phụng (tuyển chọn, giới thiệu), Nxb. Văn học, 2004

7. Toàn tập Vũ Trọng Phụng (5 tập, tuyển chọn và giới thiệu), Nxb. Văn học, 2004

8. Lý luận, phê bình văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945, Nxb. KHXH, 2005

9. Lý luận và phê bình văn học - đổi mới và phát triển, Nxb. KHXH, 2005

10. Một số vấn đề về lý luận sân khấu mấy năm gần đây, Tạp chí Văn học số 2/1982

11.Vài nét về lý luận phê bình kịch nói trong những năm sau Cách mạng tháng 8 Tám, Tạp chí Văn học số 2/1984

12. Về khái niệm phong cách cá nhân của nhà văn, Tạp chí Văn học số 1/1997

13. Sân khấu 1998 - từ kịch bản đến sàn diễn, Tạp chí Văn học số 1/1997

14. Về một giai đoạn phát triển của văn học kịch, Tạp chí Văn học số 1/1999

15.Trương Chính và một phong cách nghiên cứu phê bình văn học, Tạp chí Văn học số 8/2002

16. Truyện ngắn Vũ Trọng Phụng (Kỷ yếu Hội thảo Khoa học), Nxb. Văn học, 2003

17. Vũ Trọng Phụng - người thư ký của thời đại, Tạp chí Văn học số 2/2005

18. Vấn đề tiếp nhận và thực tiễn nghiên cứu phong cách nhà văn (Kỷ yếu Hội thảo khoa học), Nxb. Văn học, 2005

19. Kịch Nguyễn Huy Tưởng, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 3/2006

20.Nguyễn Tuân - dấu ấn của cá tính sáng tạo, Tạp chí Văn học số 2/2006

21. Một số khuynh hướng nghiên cứu phong cách, Tạp chí Văn học số 5/2006


* Đề tài nghiên cứu các cấp:

1. Phong cách nhà văn - những vấn đề lý luận và thực tiễn (chủ nhiệm, Đề tài cấp Viện, 2006)

2. Tác động của văn học nghệ thuật đến sự hình thành nhân cách và lối sống của con người Việt Nam trong xã hội hiện nay (chủ nhiệm, đề tài cấp Bộ, 2009 - 2010)

3. Công chúng và giao lưu quảng bá văn học 1986 - 2010 (Chủ nhiệm, đề tài cấp Bộ, 2011- 2012)

Các tin đã đưa ngày: