LÊ THỊ DƯƠNG

03/03/2013

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Tự thuật)

 

Chức vụ chuyên môn:  Nghiên cứu viên

Học hàm, học vị: Thạc sĩ (2009)


Họ và tên: Lê Thị Dương

- Năm sinh: 09/02/1985

- Nơi sinh: Nam Đàn - Nghệ An

- Quê quán: Nam Đàn - Nghệ An


Quá trình đào tạo/học vấn

- Tốt nghiệp Khoa Văn, Đại học KHXH và Nhân văn Hà Nội năm 2006

- Tốt nghiệp Khoa Trung, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, năm 2007

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại Đại học KHXH và Nhân văn Hà Nội năm 2009

-  Ngoại ngữ: Tiếng Trung


- Địa chỉ liên hệ:  Phòng Lý luận văn học, Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Email: botduong113@yahoo.com

- Số điện thoại di động: 0979.894.185


- Lĩnh vực chuyên môn (nghiên cứu, giảng dạy): Liên văn bản và vấn đề chuyển thể văn học - điện ảnh


Các công trình nghiên cứu, phê bình, biên soạn, dịch thuật chính đã xuất bản:

1. Nghiên cứu M.Bakhtin ở Trung Quốc, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 11- 2008

2. Hiện tượng truyện cũ viết lại trong văn học Trung Quốc hiện đại, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 10/2009

3. Làm phim Đám cháy người Sán Dìu - một thể nghiệm nhân học hình ảnh, sách Nhân học hình ảnh, Nxb. Văn hóa thông tin, 2010

4. Một cách đọc mới với Long thành cầm giả ca, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 12/2010

5. Cánh đồng bất tận và cuộc đối thoại giữa văn học và điện ảnh (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Những lằn ranh văn học, ĐH Sư phạm, TP. Hồ Chí Minh, 11/2011)

6. Liên văn bản - một số vấn đề lý thuyết và ứng dụng, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 1/2012

7. Sống mãi với thủ đô và Hà Nội mùa đông 1946 trong mạng lưới liên văn bản, Tạp chí KHXH Việt Nam 2/2012

8. Đám cháy của người Sán Dìu, Tạp chí Nguồn sáng dân gian, 2010


* Đề tài nghiên cứu các cấp:

1. Lịch sử lý luận - phê bình văn học Việt Nam (2008, cấp Bộ, thành viên)

2. Quan hệ tộc người và phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay (2010, cấp Nhà nước, thành viên)

3. Lý luận phê bình văn học 25 năm đổi mới và phát triển (2011, cấp Bộ, thành viên)

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: