VŨ THỊ THU HÀ

03/03/2013


THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Tự thuật)

 

Chức vụ chuyên môn: Nghiên cứu viên

Học hàm, học vị: Thạc sĩ (2011)


Họ và tên: Vũ Thị Thu Hà

- Năm sinh: 25/02/1985

- Nơi sinh: Vĩnh Phúc

- Quê quán: Lập Thạch - Vĩnh Phúc


Quá trình đào tạo/học vấn

- Tốt nghiệp Khoa Văn học, Đại học KHXH và Nhân văn Hà Nội, năm 2006

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Văn học, tại Trường Đại học KHXH và Nhân văn Hà Nội năm 2011

-  Ngoại ngữ: Tiếng Anh


- Địa chỉ liên hệ:  Phòng Lý luận văn học, Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Email: vuthuhavh@gmail.com

- Số điện thoại di động: 


- Lĩnh vực chuyên môn (nghiên cứu, giảng dạy): xã hội học văn học


Các công trình nghiên cứu, phê bình, biên soạn, dịch thuật chính đã xuất bản:

1. Phản ứng của giới trẻ về yếu tố sex trong Rừng Nauy của Murakami Haruki, Tạp chí Văn học 12/2008

2. Văn hóa đọc nhìn từ góc độ xã hội học văn học, Tạp chí Sách và đời sống 8/2008

3. Vị quyền của phê bình văn học  - Hội thảo Viện Văn học, 2001 (tham luận)

4. Văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay trong bối cảnh hội nhập và phát triển, tham luận Hội thảo Việt Nam học lần thứ IV, 2012


* Đề tài nghiên cứu các cấp:

1. Xây dựng con người và phát triển văn hóa Việt Nam trong 20 năm đổi mới và hội nhập quốc tế: Quan điểm - giải pháp (thành viên, thực hiện 2007 - 2009)

2. Tác động của văn học nghệ thuật đến việc hình thành lối sống và nhân cách con người  Việt Nam hiện nay (thành viên, thực hiện 2010)

3. Công chúng và giao lưu, quảng bá văn học thời kỳ đổi mới 1986 - 2010 (thành viên, thực hiện 2011- 2012)

4.Điều tra về văn hóa đọc (thành viên, thực hiện 2012 - 2013)

5. Sự phân hóa thị hiếu thẩm mỹ của công chúng văn học hiện nay (chủ nhiệm đề tài, thực hiện 2012 - 2013)

 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: