CAO KIM LAN

23/11/2013

THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Tự thuật)

 

Chức vụ:  Nghiên cứu viên, Phó Trưởng phòng 


Họ và tên: Cao Kim Lan

- Năm sinh : 1974

- Quê quán: Hà Nam

- Nơi sinh: Điện Biên Phủ


Quá trình đào tạo/học vấn


- Địa chỉ liên hệ: Cao Kim Lan, Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Email: vulanck@yahoo.com

- Điện thoại:  (84) 0989200738


- Lĩnh vực chuyên môn (nghiên cứu, giảng dạy): Lý luận văn học, tự sự học, tu từ học tiểu thuyết


Các công trình nghiên cứu, phê bình, biên soạn, dịch thuật chính đã xuất bản:

Sách:

 

1. Tranh luận văn nghệ thế kỉ XX (Biên soạn), Nguyễn Ngọc Thiện chủ biên, Nxb. Lao động 2002.

2. Văn học Việt Nam thế kỉ XX. Lí luân  và phê bình nửa đầu thế kỉ XX. (biên soạn) Nguyễn Ngọc Thiện chủ biên, (tập I, II, III, IV, V, VI) Nxb Văn học, H., 2004.

3. Văn học Việt Nam thế kỉ XX, tạp văn và các thể kí Việt Nam, (Biên soạn), Trịnh Bá Đĩnh chủ biên, (tập I, II, III, IV), H., 2007

4.  Lí luận và phê bình văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945, (chuyên luận), Nguyễn Ngọc Thiện chủ biên, Nxb. KHXH, H., 2005.

5.  Tự sự học, (tập 2) Trần Đình Sử chủ biên, Nxb, ĐHSP, H., 2008

6.  Vũ Trọng Phụng về tác gia và tác phẩm, Nguyễn Ngọc Thiện chủ biên, Nxb. Giáo dục. H., 2007.

 

Một số bài viết chính:

 1. Một số vấn đề thi pháp cốt truyện, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 6, 6/2005, tr. 66-84. In lại trong Thi pháp học ở Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp và TS. Nguyễn Văn Tùng tuyển chọn và biên soạn. Nxb. Giáo dục Việt Nam, H. 2010.
 2.  Lịch sử trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp và dấu vết của hệ hình thi pháp hậu hiện đại, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 12/2007, tr. 66-84.
 3. Lí thuyết về điểm nhìn của R. Scholes và R. Kellogg, tạp chí Nghiên cứu văn học số 10/2008, tr. 26-37. In lại trong Tự sự học - một số vấn đề lí luận và lịch sử, Nxb. Đại học sư phạm, Hà Nội.
 4.  Mối quan hệ giữa người kể chuyện và tác giả, tạp chí Nghiên cứu văn học số 8/2009, tr. 65-80.
 5. Symbollic System and the “Deep and secret stream” of Vietnamese Culture in Nguyen Xuan Khanh’s “The Mother Goddess in the Sacred Mountain”. Tham luận Hội thảo quốc tế tổ chức tại trường Đại học quốc gia Singapore (NUS), Viện Nghiên cứu Á Châu, 7/2010
 6. Tu từ học tiểu thuyết - một phương pháp tiếp cận giàu tiềm năng, tạp chí Văn học nước ngoài, số 1&2/2011.
 7. Người kể chuyện tự ý thức trong “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, Tham luận Hội thảo Quốc tế do Viện văn học và Harvard Yenching đồng tổ chức 3/2011.

 

Các công trình dịch

 1. Tiền Trung Văn, Những vấn đề lí thuyết của M. Bakhtin về tính phức điệu, tạp chí New Literary History, 28.4 (1997), đăng trên tạp chí Nghiên cứu văn học số 6/2006.
 2. Ruth Snodgrass El Saffar (2009), Chức năng người kể chuyện hư cấu trong Don Quijote, The University of Illinois, Chicago Circle, thuộc đề tài cấp bộ Tự sự học  (Lê Phong Tuyết chủ biên).
 3. R.Scholes and R. Kellogg (2008). Điểm nhìn nghệ thuật, trong The Nature of Narrative (Oxford University Press, 1968, tái bản), thuộc đề tài “Kí hiệu học và kí hiệu học văn hóa” (Trịnh Bá Đĩnh chủ biên).

* Đề tài nghiên cứu các cấp:

 1. Thành viên đề tài cấp bộ: Lý luận và phê bình văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945.Chủ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thiện  (2002-2004)
 2. Thành viên đề tài cấp viện:  Kí hiệu học và kí hiệu học văn hóa. Chủ nhiệm: PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh (2006-2008). 
 3. Thành viên  đề tài cấp bộ : Lịch sử lí luận và phê bình văn học Việt Nam. Chủ  nhiệm Trịnh Bá Đĩnh (2007-2009)
 4. Thành viên đề tài cấp bộ : Lý luận văn học. Chủ nhiệm: PGS.TS. Phan Trọng Thưởng (2009-2011)
 5. Tham gia đề tài cấp bộ: Tự sự học. Chủ biên: PGS.TS. Lê Phong Tuyết (2008-2010)
 6. Thành viên đề tài cấp bộ: Lý luận  phê bình văn học Việt Nam từ 1945 đến nay. Chủ nhiệm  PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp (2006-2009)
 7. Thành viên đề tài cấp bộ: Li luận phê bình văn học Việt Nam 25 đổi mới và phát triển (1986-2010), Chủ nhiệm PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh (2011-2012).
 8. Thành viên đề tài cấp bộ: Biểu tượng nghệ thuật và bước đầu nghiên cứu một số biểu tượng trong văn học Việt Nam (2013-2014). PGS. TS Trịnh Bá Đĩnh chủ biên.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: