GIỚI THIỆU PHÒNG LÝ LUẬN VĂN HỌC

23/11/2013

GIỚI THIỆU

 


Trưởng Phòng: Trịnh Bá Đĩnh

Phó Trưởng Phòng:  Cao Kim Lan


Địa chỉ liên hệ: 20 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội

Email:

Điện thoại: 0439346011 (số máy lẻ 119)

 


Giới thiệu chung:

 

- Lịch sử

 

Từ đầù năm 1960, tổ chức ban đầu của Viện văn học có 4 tổ chuyên môn và tổ Hiện đại – Lý luận là một trong số bốn tổ chuyên môn do Hoài Thanh lúc đó là Viện Trưởng trực tiếp chỉ đạo. Sau đó tổ Hiện đại và Lý luận tách ra. Tổ Lý luận do Nam Mộc phụ trách (đến năm 1972); Phó Trưởng phòng: Nguyễn Phúc.

-Từ 1972-1996: Trưởng phòng Lí luận văn học:Nguyễn Phúc; Phó Trưởng phòng: Trương Đăng Dung (1984-1987), Nguyễn Ngọc Thiện (1987-1995)

-Từ 1996-2003 : Trưởng phòng Lí luận văn học: Nguyễn Ngọc Thiện; Phó Trưởng phòng: Tôn Thảo Miên (1999-2001), Nguyễn Đăng Điệp (2001-2003).

- Từ 2004 – nay: Trưởng phòng lí luận văn học: Trịnh Bá Đĩnh; Phó Trưởng phòng: Cao Kim Lan (từ 2010)

 

- Định hướng chuyên môn 

Phòng Lí luận văn học có truyền thống nửa thế kỉ nghiên cứu các tư tưởng văn nghệ dân tộc và giới thiệu các lí thuyết văn học nước ngoài. Trong những năm tới phòng sẽ triển khai các hướng nghiên cứu sau:

- Nghiên cứu các tư tưởng mĩ học dân tộc thể hiện trong văn học.

- Nghiên cứu các vấn đề văn bản-liên văn bản-tiếp nhận văn bản.

- Nghiên cứu xã hội học văn học, văn hóa học...

Tư tưởng khoa học chủ đạo là nghiên cứu tác phẩm văn học trong sự gắn bó với môi trường văn hóa xã hội, với người đọc. Quan tâm giải quyết những vấn đề mà đời sống văn học đương đại đặt ra trên nền tảng của lí thuyết mĩ học và văn học.


*Danh sách các cán bộ đã từng công tác tại Phòng

Hoài Thanh, Nam Mộc, Hoàng Trinh, Chu Nga, Đoàn Thị Đặng Hương, Vương Anh Tuấn, Đàm Mỹ Hạnh, Nguyễn Phúc, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Đăng Điệp, Hà Công Tài, Trần Thiện Khanh.

 


*Danh sách các cán bộ hiện tại công tác tại Phòng:

PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh

PGS.TS. Trương Đăng Dung

PGS.TS. Phan Trọng Thưởng

PGS.TS. Đinh Thị Minh Hằng

PGS.TS. Tôn Thảo Miên

TS. Cao Kim Lan

ThS. Lê Thị Dương

ThS. Vũ Thị Thu Hà

 


Các công trình nghiên cứu, phê bình, biên soạn, dịch thuật chính đã xuất bản: (các công trình chung của Phòng Lí luận)

1.       Mấy vấn đề lí luận văn học (1970)

2.       Các vấn đề của khoa học văn học. Trương Đăng Dung, Nguyễn Cương chủ biên, Nxb. KHXH, H. 1990.

3.       Tác gia lý luận, phê bình, nghiên cứu văn học Việt nam 1945-1975 (1986)

4.       Tác gia kịch Việt Nam hiện đại (1990)

5.        Lý luận và phê bình văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945.Chủ biên Nguyễn Ngọc Thiện. Nxb. KHXH

6.     Lịch sử lí luận và phê bình văn học Việt Nam. Chủ biên Trịnh Bá Đĩnh. Nxb. KHXH. H.2012

 

 


* Đề tài nghiên cứu các cấp:

  1. Đề tài cấp bộ: Lý luận và phê bình văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945.Chủ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thiện  (2002-2004)
  2. Đề tài cấp viện:  Kí hiệu học và kí hiệu học văn hóa. Chủ nhiệm: PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh (2006-2008). 
  3. Đề tài cấp bộ : Lịch sử lí luận và phê bình văn học Việt Nam. Chủ  nhiệm Trịnh Bá Đĩnh (2007-2009)
  4. Đề tài cấp bộ: Lý luận  phê bình văn học Việt Nam từ 1945 đến nay. Chủ nhiệm  PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp (2006-2009)
  5. Đề tài cấp bộ: Li luận phê bình văn học Việt Nam 25 đổi mới và phát triển (1986-2010), Chủ nhiệm PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh (2011-2012)
  6. Đề tài cấp bộ: Biểu tượng nghệ thuật và bước đầu nghiên cứu một số biểu tượng trong văn học Việt Nam (2013-2014). Chủ nhiệm PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh (2013-2014)

 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: