THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 NĂM 2013

11/01/2014

Bình luận văn học - niên giám 2012 : Số chuyên đề của tạp chí Đại học Sài Gòn (ISSN 1859 - 3208)/ Tạp chí Đại học Sài Gòn ; Trần Hữu Tá, Nguyễn Huệ Chi, Đoàn Trọng Huy,... . - Tp. Hồ Chí Minh : Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn Tp. Hồ Chí Minh, 2013 . - 370 tr., 27 cm

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 NĂM 2013

 

NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM

 

0152 / VVANHOC / vie (VN)

          Bình luận văn học - niên giám 2012 : Số chuyên đề của tạp chí Đại học Sài Gòn (ISSN 1859 - 3208)/ Tạp chí Đại học Sài Gòn ; Trần Hữu Tá, Nguyễn Huệ Chi, Đoàn Trọng Huy,... . - Tp. Hồ Chí Minh : Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn Tp. Hồ Chí Minh, 2013 . - 370 tr., 27 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Lý luận văn học; Văn học nước ngoài; Văn học - nhà trường; Đọc sách; Tạp chí; Chuyên đề; Niên giám; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập hợp các bài viết về văn học Việt Nam, lý luận văn học và văn học nước ngoài, văn học - nhà trường, nhìn ra thế giới, đọc sách của các tác giả như: Trần Hữu Tá, Nguyễn Huệ Chi, Đoàn Trọng Huy,...

          Ký hiệu kho : VL 2151

 

0148 / VVANHOC / vie (VN)

Cao Hồng

          Lý luận, phê bình văn học đổi mới và sáng tạo : Tiểu luận - phê bình / Cao Hồng . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 319 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Lý luận; Phê bình; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Trên hành trình đổi mới, lý luận văn học Việt Nam bước đầu xác lập được một hệ hình mới và góp phần không nhỏ giải quyết những vấn đề mà thực tiễn sáng tác cũng như phê bình văn học đã đặt ra. Đây là giai đoạn lý luận văn học Việt Nam chuyển từ một nền lý luận khép kín, độc tôn, một chiều, ổn định sang một nền lý luận phát huy được tinh hoa lý luận dân tộc, cập nhật được với lý luận tiến bộ của nhân loại và mang tính thực tiễn

          Ký hiệu kho : VL 2141, VL 2142

 

0212 / VVANHOC / vie (VN)

          Danh nhân văn hóa Đình nguyên Thám hoa Phan Thúc Trực (1808-1852) : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Nguyễn Thế Kỷ, Trịnh Khắc Mạnh, Ninh Viết Giao,... ; Biên tập: Ninh Viết Giao (ch.b.), Trịnh Khắc Mạnh,... . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 503 tr., 24 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Thơ; Văn hóa; Danh nhân; Kỷ yếu; Hội thảo; Khoa học; Phan Thúc Trực; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập kỷ yếu phân các bài viết làm ba phần: Phần 1: Những bài viết về Thân thế và sự nghiệp của tác giả; Phần 2: Những bài viết về Quốc sử di biên và Trần Lê ngoại truyện; Phần 3: Những bài viết về Cẩm Đình thi tuyển tập và các tác phẩm khác

          Ký hiệu kho : VL 2137

 

0168 / VVANHOC / vie (VN)

Dương Xuân Thự, (1928-)

          Dương Danh Lập (1839-1903)- Cuộc đời và sự nghiệp / Dương Xuân Thự . - H. : Văn học, 2013 . - 212 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác gia; Nghiên cứu tác phẩm; Tiểu sử; Dương Danh Lập; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Phần lớn nội dung cuốn sách đã được trình bày trong Hội nghị Thông báo Hán Nôm học năm 2009 với mong muốn khai thác thêm nhiều tư liệu để nhận ra chân dung một nhà nho ở thế kỷ XIX còn ít được mọi người biết. Cuốn sách này dựa trên bài viết trên có bổ sung thêm những tư liệu lịch sử để phần nào làm rõ hơn nữa về con người, cuộc đời và tác phẩm của Dương Danh Lập

          Ký hiệu kho : Vv 33692, Vv 33693

 

0165 / VVANHOC / vie (VN)

Hoàng Trọng Quyền

          Nguyễn Du và Đỗ Phủ - những tương đồng và khác biệt về tư tưởng nghệ thuật / Hoàng Trọng Quyền . - H. : Chính trị Quốc gia; Sự thật, 2012 . - 294 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác gia; Nghiên cứu tác phẩm; Nghiên cứu thơ; Việt Nam; Trung Quốc

          Giới thiệu ND : Cuốn sách làm rõ những tương đồng và khác biệt cơ bản nhất trong tư tưởng nghệ thuật của Nguyễn Du và Đỗ Phủ thông qua việc phân tích, lý giải những giá trị tư tưởng nghệ thuật tiêu biểu, nổi bật nhất ở từng nhà thơ trong thế đối sánh qua những bình diện và tiêu chí như: quan niệm sáng tác, cảm quan hiện thực, tinh thần hiện thực và cái nhìn hiện thực; tư tưởng nhân văn qua hệ thống nhân vật cần lao, hiền tài, người phụ nữ và thái độ phê phán, lên án xã hội; tính thống nhất của thế giới nghệ thuật Nguyễn Du và Đỗ Phủ từ góc nhìn về sự chi phối của cảm hứng chủ đạo và lộ trình biến chuyển, phát triển tư tưởng nghệ thuật của từng nhà thơ trong thế đối sánh

          Ký hiệu kho : Vv 33738

 

0161 / VVANHOC / vie (VN)

Hà Minh Đức, (1935-)

          Khảo luận văn chương / Hà Minh Đức . - In lần thứ 3 . - H. : Khoa học xã hội, 2003 . - 806 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác gia; Nghiên cứu tác phẩm; Thơ; Kịch; Văn học lãng mạn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Khảo luận văn chương là một công trình nghiên cứu về thể loại và tác giả văn học Việt Nam thời kỳ hiện đại. Phần nghiên cứu giai đoạn văn học 1930-1945 được tuyển chọn từ những bài khảo luận về văn chương ở các tổng tập thơ ca (tập 27) văn xuôi (tập 28) và kịch nói (tập 23). Tập sách cũng tuyển chọn những bài tựa và giới thiệu cho các tuyển tập của các nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của thời kỳ hiện đại như : Tuyển tập thơ Tố Hữu, Tuyển tập Nam Cao (1975), Tuyển tập Nguyễn Huy Tưởng (1984), Tuyển tập Tô Hoài (1993), Tuyển tập Tế Hanh (1996)

          Ký hiệu kho : Vv 33696

 

0162 / VVANHOC / vie (VN)

Hà Minh Đức, (1935-)

          Văn chương tài năng và phong cách / Hà Minh Đức . - H. : Khoa học xã hội, 2001 . - 571 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Lý luận văn học; Lịch sử văn học; Tiểu luận; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Văn chương - Tài năng và phong cách là công trình nghiên cứu tập hợp những tiểu luận về lý luận và lịch sử văn học Việt Nam đã được in trên một số báo, tạp chí và sách chuyên ngành. Một số bài nghiên cứu mang ý nghĩa tổng kết về sự phát triển của văn hóa văn nghệ Việt Nam trong thế kỷ XX được viết ra trong thời điểm một thế kỷ sắp khép lại như thế kỷ không ngừng phát triển và đổi mới của văn nghệ; Thế kỷ XX với sự phát triển và giao lưu văn hóa; Đường lối văn nghệ của Đảng và thành tựu của nền văn học cách mạng, rồi một thế kỷ phát triển của truyện ngắn

          Ký hiệu kho : Vv 33697

 

0224 / VVANHOC / vie (VN)

Hà Minh Đức, (1935-)

          Một thế hệ vàng trong thơ Việt Nam hiện đại / Hà Minh Đức . - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 2013 . - 1326 tr., 24 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; Thơ; Nhà thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tuyển chọn, giới thiệu các nhà thơ cùng với những tác phẩm xuất sắc của họ như: Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Tế Hanh, Anh Thơ

          Ký hiệu kho : VL 2165

 

0184 / VVANHOC / vie (VN)

          Lý luận văn học / Hà Minh Đức ch.b. ; Phạm Thành Hưng, Đỗ Văn Khang,... . - Tái bản lần thứ 1 . - H. : Giáo dục, 2012 . - 419 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Lý luận văn học; Thể loại văn học; Sáng tác; Tác phẩm; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Khái quát những tri thức cơ bản về văn học như: nguồn gốc của văn học, chức năng, đặc trưng văn học, các đặc tính xã hội như tính hiện thực, tính nhân dân, tính dân tộc, các thể loại văn học, phương pháp sáng tác, trào lưu và trường phái văn học

          Ký hiệu kho : Vv 33713

 

0181 / VVANHOC / vie (VN)

Mai Quốc Liên

          Tiểu luận và phê bình văn học / Mai Quốc Liên . - H. : Văn học, 2011 . - 319 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Tiểu luận; Văn học; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập hợp một số bài viết, phê bình, trao đổi của GS. TS phê bình văn học Mai Quốc Liên trong những năm gần đây về văn hóa dân tộc, văn học hiện thời và những suy ngẫm về các hiện tượng văn hóa - văn học này

          Ký hiệu kho : Vv 33716

 

0150 / VVANHOC / vie (VN)

          Nguyễn Anh Nông - đi từ miền lá cỏ : Tiểu luận, phê bình / Đỗ Thị Thu Huyền tch. và bs. . - H. : Quân đội nhân dân, 2013 . - 271 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Phê bình; Tiểu luận; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm: Những giọt thơ tích tụ nơi thượng nguồn thi cảm; Nguyễn Anh Nông: những thỏa thuận từ sự đọc; Thơ ngay ở trái tim mình; Biểu tượng thơ Nguyễn Anh Nông; Với người thách thức chính mình; Nỗi niềm thơ trong "Bàn tay lá cỏ"; Đọc "Bàn tay lá cỏ 1, 2"; Tiềm năng đồng nhất hóa trong thơ viết cho thiếu nhi của Nguyễn Anh Nông; Về với tuổi thơ qua tập thơ "Kỵ sĩ ngựa gỗ" của Nguyễn Anh Nông; Mây bay đi, thơ đậu lại;...

          Ký hiệu kho : Vv 33698, Vv 33699

 

0223 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Hoài Nam

          Mùi chữ : Phê bình tiểu luận / Nguyễn Hoài Nam . - H. : Phụ nữ, 2013 . - 315 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Tiểu luận; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm: Phần I: Tìm lại người quen; Phần II: Tìm trong trang sách; Phần III: Nghĩ về văn chương

          Ký hiệu kho : Vv 33737

 

0136 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Huệ Chi, (1938-)

          Văn học cổ cận đại Việt Nam từ góc nhìn văn hóa đến các mã nghệ thuật / Nguyễn Huệ Chi ; Đặng Thị Hảo g.t. và t.ch. . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2013 . - 1199 tr., 24 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Văn học cổ - cận đại; Văn hóa; Nghệ thuật; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Phần đầu sách là bài: Tiểu sử Nguyễn Huệ Chi, và 2 bài viết về ông. Nội dung chính gồm: Phần I: Tiếp cận các hiện tượng văn học: 1. Từ các mã văn bản nghệ thuật...; Phần II: Tiếp cận các hiện tượng văn học (tiếp theo): 2.... Đến các gương mặt văn thi sĩ; Phần III: Tiếp cận các tiến trình văn học; Phần IV: Tư duy phương Đông và một vài đặc trưng văn học sử. Cuối sách là Mục lục và Bẳng tra cứu danh từ riêng

          Ký hiệu kho : VL 2122, VL 2127

 

0133 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Hữu Sơn

          Luận bình văn chương : Tiểu luận - phê bình / Nguyễn Hữu Sơn . - H. : Văn học, 2012 . - 315 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Tiểu luận; Phê bình; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Các bài trong tập sách này hầu hết đã được in trên các sách, các tạp chí và các báo. Nội dung không chia thành từng phần riêng rẽ nhưng được trình bày theo ba chủ điểm chính: Hình dung về đời sống phê bình và một vài vấn đề văn học sử thế kỷ XX - Đọc và điểm sách - Trao đổi với Trần Mạnh Hảo

          Ký hiệu kho : Vv 33688, Vv 33689

 

0175 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Thị Kim Ửng

          Phong cách nghệ thuật thơ Huy Cận qua Lửa thiêng / Nguyễn Thị Kim Ửng . - H. : Văn học, 2013 . - 258 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Thơ; Phong cách nghệ thuật; Lửa thiêng; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Vận dụng lý luận văn học phương Đông truyền thống và phương Tây hiện đại nhằm cụ thể hóa công việc tìm hiểu và khám phá phong cách nghệ thuật thơ Huy Cận qua Lửa thiêng

          Ký hiệu kho : Vv 33704

 

0183 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Đăng Mạnh, (1930-)

          Văn học Việt Nam hiện đại - những gương mặt tiêu biểu / Nguyễn Đăng Mạnh . - H. : Phụ nữ, 2012 . - 407 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác gia; Văn học hiện đại; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Các bài viết nghiên cứu, lý luận về các nhà văn nổi tiếng những năm đầu thế kỷ XX như: Tố Hữu, Xuân Diệu, Chế Lan Viên,...

          Ký hiệu kho : Vv 33721

 

0192 / VVANHOC / vie (VN)

          Phê bình văn học hậu hiện đại Việt Nam / Lê Huy Bắc chb. ; Trần Đình Sử, Phương Lựu,... . - H. : Tri thức, 2013 . - 387 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Lý thuyết; Phê bình văn học; Văn học hậu hiện đại; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập hợp những bài viết đặc thù nhất về nghiên cứu lý thuyết và phê bình văn học hậu hiện đại ở Việt Nam kể từ lúc khởi đầu đến nay. Cung cấp một cái nhìn thực chứng và khá toàn diện về sáng tác và nghiên cứu văn học hậu hiện đại ở Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 33708, Vv 33732

 

0180 / VVANHOC / vie (VN)

Trần Đình Sử

          Lý luận và phê bình văn học : Những vấn đề và quan niệm hiện đại / Trần Đình Sử . - Tái bản lần thứ hai . - H. : Giáo dục, 2012 . - 431 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Lý luận; Phê bình; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Những vấn đề chung về lý luận văn học, tính dân tộc của văn học, ý thức cá tính trong văn học Việt Nam, ảnh hưởng của văn hóa, văn học Trung Quốc đối với Việt Nam theo tinh thần mở. Giới thiệu một số bài phê bình văn học của các tác giả tiêu biểu

          Ký hiệu kho : Vv 33715

 

0155 / VVANHOC / vie (VN)

Trịnh Bá Đĩnh

          Chủ nghĩa cấu trúc trong văn học : Nghiên cứu - Thuật ngữ - Văn bản / Trịnh Bá Đĩnh . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2010 . - 427 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác gia; Phân tích thơ; Phân tích văn xuôi; Chủ nghĩa cấu trúc; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Chủ nghĩa cấu trúc trong văn học của Trịnh Bá Đĩnh trình bày những tư tưởng cốt yếu của một trào lưu khoa học xã hội - nhân văn nổi bật thời hiện đại, phân tích thơ và văn xuôi theo thi pháp cấu trúc. Công trình cũng giới thiệu những văn bản tiêu biểu của những nhà cấu trúc luận: R. Jakobson, C. Lévi - Strauss, R. Barthes, Iu. Lotman, Tz. Todorov

          Ký hiệu kho : Vv 33740

 

0195 / VVANHOC / vie (VN)

Tạ Đức Hiền

          Tình quê - hồn nước trong thơ / Tạ Đức Hiền, Lê Phan Quỳnh . - H. : Văn học, 2012 . - 551 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Gồm những bài bình luận về cái hay, cái đẹp và giá trị tinh thần được xem là những di sản của cha ông để lại qua các tác phẩm thơ cổ điển và hiện đại như: Nam quốc sơn hà, Thuật hoài, Tụng giá hoàn kinh sư, Thiên Trường vãn vọng, Cảm hoài,...

          Ký hiệu kho : Vv 33709

 

0189 / VVANHOC / vie (VN)

          Văn học nghệ thuật phản ánh hiện thực đất nước hôm nay / Tô Huy Rứa, Đinh Xuân Dũng, Nông Quốc Bình,... . - H. : Chính trị Quốc gia, 2010 . - 675 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghệ thuật; Cuộc sống; Văn học; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tuyển chọn 56 bài phát biểu, tham luận của các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, các văn nghệ sĩ lý giải mối quan hệ giữa văn học, nghệ thuật và hiện thực trên cơ sở tư duy lý luận mới; lý giải các khuynh hướng, các hiện tượng đang diễn ra trong đời sống văn học, nghệ thuật, gợi mở các hướng tiếp cận, các khả năng sáng tạo và cách tân về nội dung cũng như hình thức của văn học, nghệ thuật...

          Ký hiệu kho : Vv 33722

 

0185 / VVANHOC / vie (VN)

Vũ Từ Trang

          Nhà văn độc hành độc bộ : Chân dung văn học / Vũ Từ Trang . - H. : Phụ nữ, 2013 . - 331 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác gia; Chân dung; Văn học; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Gồm những bài viết về đời sống, cá tính sáng tạo, số phận mỗi tác phẩm và những đóng góp văn chương của các nhà văn Việt Nam như yến Lan, Nguyễn Xuân Khánh, Thợ Rèn, Hoài Anh,...

          Ký hiệu kho : Vv 33714

 

0198 / VVANHOC / vie (VN)

Đoàn Hồng Nguyên

          Thơ Tú Xương trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam / Đoàn Hồng Nguyên . - H. : Văn học, 2010 . - 296 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Văn học trung đại; Lý luận; Phê bình; Hiện đại hóa; Văn học; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Mục tiêu chính của chuyên luận là tập trung nghiên cứu những yếu tố cách tân mang tính khác lạ trong những yếu tố bất qui phạm của thơ Tú Xương so với những đặc trưng mang tính qui phạm hóa của văn chương Việt Nam thời trung đại để nhằm định vị vị trí của thơ Tú Xương trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam, đồng thời tìm ra những tác động của thơ Tú Xương vào việc thúc đẩy sự phát triển của tiến trình đó

          Ký hiệu kho : Vv 33724

 

0190 / VVANHOC / vie (VN)

Đoàn Ánh Dương

          Không gian văn học đương đại : Phê bình vấn đề và hiện tượng văn học / Đoàn Ánh Dương . - H. : Phụ nữ, 2013 . - 271 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học đương đại; Hiện tượng; Văn học; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Các tiểu luận trong tập sách này nhìn nhận văn học đương đại trong không gian xã hội và văn hóa sinh thành nên văn học, một nền văn học đang chuyển đổi và phân hóa từ trong những không gian đang đối diện với sự chuyển đổi và phân hóa... Tất cả hướng vào mục đích nhìn nhận chủ thể nhà văn nhiều hơn một tư cách chủ thể sáng tạo và tác phẩm văn học nhiều hơn một tư cách nghệ thuật cấu thành từ ngôn ngữ, như một cách tham dự của văn học vào cuộc đời

          Ký hiệu kho : Vv 33719

 

0177 / VVANHOC / vie (VN)

Đặng Thân

          Dị-nghị-luận đồng-chân-dung / Đặng Thân . - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Sách Thái Hà, 2012 . - 495 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Tác giả; Tác phẩm; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Nghiên cứu, phê bình văn học một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt Nam và văn học nước ngoài

          Ký hiệu kho : Vv 33706

 

0197 / VVANHOC / vie (VN)

Đỗ Văn Khang

          Cơ sở lý luận văn học / Đỗ Văn Khang . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2013 . - 400 tr., 24 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Lý luận; Phê bình; Tác phẩm; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Giới thiệu bản chất và đối tượng của văn chương; chức năng văn chương; các tính chất của văn chương; nhà văn chủ thể sáng tạo; hình thức, nội dung, hình tượng nghệ thuật của tác phẩm văn chương; loại thể văn chương; hai hệ thống phạm trù cơ bản dành cho sáng tạo văn chương; các phương pháp sáng tác chủ yếu của văn chương; phê bình văn chương

          Ký hiệu kho : Vv 33726

 

NGHIấN CỨU - Lí LUẬN - PHấ BèNH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

 

0182 / VVANHOC / vie (VN)

Bataille, Georges

          Văn học và cái ác / Georges Bataille ; Ngân Xuyên d. và gt. . - H. : Thế giới; Công ty Sao Bắc Media; Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, 2012 . - 315 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Văn học cận đại; Tác giả; Tác phẩm; Châu âu

          Giới thiệu ND : Tập hợp những bài viết phê bình của Bataille về một số nhà văn châu âu thời cận đại như: Emily Bronte, Baudelaire, Michelet, William Blake, Sade...

          Ký hiệu kho : Vv 33717

 

0173 / VVANHOC / vie (VN)

Deleuze, Gilles

          Kafka vì một nền văn học thiểu số / Gilles Deleuze, Félix Guatiari ; Nguyễn Thị Từ Huy d. ; Bùi Văn Nam Sơn hđ. và gt. . - H. : Tri thức, 2013 . - 242 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác gia; Kafka; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các bài : "Văn học thiểu số" và một cách đọc khác về Kafka; Chương 1: Nội dung và biểu đạt "Cái đầu cúi xuống, cái đầu ngẩng lên"; Chương 2: Một Cedipe quá phì đại "Hai lần vượt quá: những tam giác xã hội, những sự-trở-thành-động-vật"; Chương 3: Văn học thiểu số là gì? "Ngôn ngữ. - Mặt chính trị. - Mặt tập thể"; Chương 4: Các thành phần của biểu đạt "Những bức thư tình và giao kèo với quỷ. - Các truyện ngắn và những sự-trở-thành-động-vật. - Các tiểu thuyết và những kết chuỗi máy móc;...

          Ký hiệu kho : Vv 33702

 

0204 / VVANHOC / vie (VN)

Lê Huy Bắc

          Lịch sử văn học Hoa Kỳ / Lê Huy Bắc . - H. : Giáo dục, 2010 . - 983 tr., 24 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Lịch sử văn học; Phê bình; Tác giả; Tác phẩm; Mỹ

          Giới thiệu ND : Khái quát nền văn học Hoa Kỳ từ năm 1607 cho đến cuối thế kỷ XXI. Một số vấn đề nghiên cứu, lý luận, phê bình và giới thiệu những tác giả, tác phẩm tiêu biểu của nền văn học Hoa Kỳ như: Wasington Irving, James Fenimore Cooper, Mark Twain, Jack London,...

          Ký hiệu kho : VL 2156

 

0200 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Hải Hà

          Tinh hoa văn học Nga - khám phá và thưởng thức / Nguyễn Hải Hà . - H. : Giáo dục, 2012 . - 699 tr., 24 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác gia; Tác phẩm; Liên Xô; Nga

          Giới thiệu ND : Tìm hiểu sáng tác của các nhà văn Nga, Liên Xô kiệt xuất: Mặt trời thi ca Nga của Puskin, Tiếng cười qua nước mắt của N. Gôgôn, Chiến tranh và hòa bình của Lép Tônxtôi... Các nhà văn Xô Viết lỗi lạc của thế kỷ XX: nhà thơ V. Maiacốpxki, X. Êxênhin, M. Sôlôkhốp,...

          Ký hiệu kho : VL 2164

 

0201 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Nam Trân

          Tổng quan lịch sử văn học Nhật Bản / Nguyễn Nam Trân . - H. : Giáo dục, 2011 . - 675 tr., 27 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Lịch sử văn học; Nhật Bản

          Giới thiệu ND : Giới thiệu những nhân tố hình thành văn học Nhật Bản. Khái quát đặc điểm của văn học Nhật Bản trong từng giai đoạn phát triển, thông qua các hiện tượng văn học như các tác phẩm, tác giả, thể loại...

          Ký hiệu kho : Vl 2159

 

0167 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Thị Từ Huy

          Alain Robbe-Grillet: Sự thật và diễn giải / Nguyễn Thị Từ Huy . - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Đại Việt Books, 2009 . - 403 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Triết học; Alain Robbe-Grillet; Pháp

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các phần: Phần I: Sự thật: Chương 1: Trò chơi lời nói và mặt nạ; Chương 2: Sự thật trong tư cách là phi đích thực; Chương 3: Tự thuật mới và phi sự thật về bản thân; Phần II: Diễn giải: Chương 1: Diễn giải và hiểu; Chương 2: Câu hỏi; Chương 3: Tái diễn và diễn giải; Kết luận, Bảng viết tắt và Thư mục tham khảo

          Ký hiệu kho : Vv 33734

 

0137 / VVANHOC / vie (VN)

          Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh / Trần Đình Sử, Trần Thanh Đạm, Karen L. Thornber,... ; Đoàn Lê Giang ch.b. . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011 . - 804 tr., 24 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Văn học cận đại; Văn học so sánh; Châu Á; Đông Á; Việt Nam; Trung Quốc; Nhật Bản; Hàn Quốc

          Giới thiệu ND : Tập hợp một số bài viết tại hội thảo Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh tháng 3 năm 2010 do Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức. Chương Một đề cập đến những vấn đề tổng quát của văn học cận đại Đông Á; Chương Hai về văn học cận đại Nhật Bản; Chương Ba về văn học cận đại Trung Quốc; Chương Bốn về văn học cận đại Hàn Quốc; Chương Năm về văn học cận đại Việt Nam

          Ký hiệu kho : VL 2134

 

TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM

Tiểu thuyết, truyện dài, truyện vừa

 

0164 / VVANHOC / vie (VN)

Chu Lai, (1946-)

          Ba lần và một lần : Tiểu thuyết / Chu Lai . - H. : Văn học, 2013 . - 394 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 33739

 

Truyện ngắn

 

0156 / VVANHOC / vie (VN)

Bảo Ninh

          Bảo Ninh - những truyện ngắn . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013 . - 572 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các truyện: Vô cùng xưa cũ; Ngàn năm mây trắng; Bí ẩn của làn nước; Giang; Không đâu vào đâu; Cái búng; La Mác-xây-e; Gió dại; Thời tiết của ký ức; Trại "Bảy chú lùn"; Lá thư từ Quí Sửu; Khắc dấu mạn thuyền; Đêm trừ tịch; Ngôi sao vô danh; Hữu khuynh; Tiếng vĩ cầm của quân xâm lăng; Rửa tay gác kiếm; Bằng chứng,...

          Ký hiệu kho : Vv 33741

 

0163 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Khắc Phê, (1939-)

          Nhà văn và thời cuộc : Tuyển tập văn chính luận - 75 tác phẩm báo chí chọn lọc / Nguyễn Khắc Phê . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 283 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Văn chính luận; Bài báo; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách chia làm 3 phần: "Những bài học đắt giá", "Văn hóa và phản văn hóa", Để cái đẹp thực sự được lên ngôi". Hầu hết các bài trong tập sách này đều đã được đăng trên khoảng hai chục tờ báo và tạp chí ở ba miền Trung-Nam-Bắc

          Ký hiệu kho : Vv 33736

 

0149 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Đăng An, (1951-)

          Người đàn bà nghịch cát : Tập truyện ngắn / Nguyễn Đăng An . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 191 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các truyện: Người đàn bà nghịch cát; Lời thề chân lý; Cú đấm muộn mằn; Mẹ xóm Đoài; Giọt nước mắt người lính; Tiếng gọi của lương tri; Lời tự bạch của cô gái nhiễm HIV; Lời nguyền; Ba chàng trai làng Nhãn; Căn nhà triệu đô; Khát vọng thời xa ngái; Người đàn bà ở bến đợi xe thành Rome

          Ký hiệu kho : Vv 33700, Vv 33701

 

0191 / VVANHOC / vie (VN)

          Truyện ngắn hay 2013 / Ma Văn Kháng, Nguyễn Thị Châu Giang, Đỗ Tiến Thụy,... ; Quang Trinh tuyển chọn . - H. : Hồng Đức, 2013 . - 359 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Văn học đương đại; Truyện ngắn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các truyện: Anh chàng cả nể (Vương Tâm); Bạn gái (Võ Thị Xuân Hà); Bóng kơnia đổ dài (Dương Bình Nguyên); Cái thắt lưng (Lê Thị Thu Thủy); Cây sầu đông trước ngõ (Phạm Thanh Thúy); Chiếc áo màu thiên thanh (Phạm Thị Thu Loan); Con Ních (Vũ Đảm); Cơn mưa hoa mận trắng (Phạm Duy Nghĩa); Duyên phận (Quỳnh Vân); Đêm 30 có mỗi truyện này (Nguyễn Quang Lập),...

          Ký hiệu kho : Vv 33723

 

0193 / VVANHOC / vie (VN)

          Truyện ngắn đặc sắc 2013 / Ma Văn Kháng, Phan Thị Thanh Nhàn, Phan Cao Toại,... ; Quang Trinh tch. . - H. : Hồng Đức, 2013 . - 364 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Văn học đương đại; Truyện ngắn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm: Ao nhà (Phan Cao Toại); Báo oán (Phạm Thị Thu Loan); Bản lĩnh đàn bà (Phan Thị Thanh Nhàn); Cái sự nhầm (Trần Quang); Cạm bẫy (Thương Giang); Cỏ (Nguyễn Hồng); Con chim lạ (Vũ Đảm); Duyên ngượng (Đào Phong Lưu); Đường ra thành phố (Kim Lê); Gã (Trầm Nguyễn ý Anh); Kẻ cắp bà già (Trần Hoài Văn),...

          Ký hiệu kho : Vv 33727

 

0158 / VVANHOC / vie (VN)

          Truyện ngắn đặc sắc Việt Nam từ 1986 đến nay / Tạ Duy Anh, Phan Thị Vàng Anh, Y Ban ; Đoàn ánh Dương tch. và gt. . - H. : Phụ nữ, 2013 . - 378 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm: Bước qua lời nguyền (Tạ Duy Anh); Khi người ta trẻ (Phan Thị Vàng Anh); Bức thư gửi mẹ Âu Cơ (Y Ban); Mãi không tới núi (Nguyễn Việt Hà); Miền cỏ hoang (Trần Thanh Hà); Đàn sẻ-ri bay ngang rừng (Võ Thị Xuân Hà); Người sót lại của Rừng Cười (Võ Thị Hảo); Hậu thiên đường (Nguyễn Thị Thu Huệ); Một chiều dông gió (Ma Văn Kháng);...

          Ký hiệu kho : VL 2166

 

Cỏc thể ký

 

0160 / VVANHOC / vie (VN)

Hà Minh Đức, (1935-)

          Vị giáo sư và "ẩn sĩ đường" : Bút ký / Hà Minh Đức . - H. : Văn học, 1996 . - 232 tr., 19 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Bút ký; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm: Vị giáo sư và ẩn sĩ đường; Cõi học và người thầy; Kỷ niệm về một người thầy; Ngày ấy ở một miền quê sơ tán; Ai lên xứ Lạng; Nhộn nhịp Sầm Sơn; Nơi cư trú của tội lỗi; Nỗi nhớ về một dòng sông; Hà Nội xích lô đối thoại ký; Gặp gỡ ở California,...

          Ký hiệu kho : Vv 33695

 

0151 / VVANHOC / vie (VN)

          Người văn - nghĩ và sống : Kỷ niệm 50 năm tựu trường Đại học Tổng hợp, Hà Nội - Lớp Văn khóa VIII (1963-1967); Tư liệu, hồi ức, tuyển tác phẩm / Nguyễn Ngọc Thiện,... bs. . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 759 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tư liệu; Hồi ức; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách là một cuốn kỷ yếu xuất bản nhân kỷ niệm 50 năm ngày cựu sinh viên Văn khóa 8 (1963-1967)tựu trường. Cuốn sách chia làm hai phần: Phần A: Chân dung các thầy cô và những bài viết về các Thầy; Phần B: Chân dung và bài viết của các trò - cựu sinh viên lớp Văn khóa 8

          Ký hiệu kho : VL 2145, VL 2150

 

0196 / VVANHOC / vie (VN)

Phan An Sa

          Nắng được thì cứ nắng : Phan Khôi : từ Sông Hương đến Nhân văn / Phan An Sa . - Tái bản lần thứ 1 . - H. : Tri thức, 2013 . - 686 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Ký; Tác giả; Văn học; Tiểu sử; Phan Khôi; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về Phan Khôi từ vai trò chủ nhiệm tuần báo Sông Hương đến vai trò chủ nhiệm tuần báo Nhân Văn, rồi đi vào văn học sử Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với tư cách một trong số những tác gia trọng yếu của phong trào Nhân văn - Giai phẩm

          Ký hiệu kho : VL 2157

 

0199 / VVANHOC / vie (VN)

Phan Thị Thanh Nhàn

          Sự cực đoan đáng yêu : Chân dung văn học / Phan Thị Thanh Nhàn . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2010 . - 375 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Ký; Chân dung văn học; Tác giả; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Ghi chép về những kỷ niệm qua những lần tiếp xúc, những suy nghĩ của Phan Thị Thanh Nhàn đối với những nhà văn nhà thơ như: Xuân Diệu, Tế Hanh, Chế Lan Viên, Tô Hoài, Nguyễn Tuân,...

          Ký hiệu kho : Vv 33733

 

Các thể văn khác

 

0202 / VVANHOC / vie (VN)

          Các thể văn chữ Hán Việt Nam / Trần Thị Kim Anh, Hoàng Hồng Cẩm bs. . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 872 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại; Văn học chữ Hán; Tác phẩm; Thể loại; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Khái luận về các thể văn chữ Hán Việt Nam. Giới thiệu một số tác phẩm tuyển chọn của các thể loại văn bia, phú, văn ai điếu, sách văn và kinh nghĩa, văn tự bạt, luận-thuyết-nghị-biện, ký và công văn

          Ký hiệu kho : VL 2161

 

0169 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Thị Minh Thái

          Mặt người mặt hoa / Nguyễn Thị Minh Thái . - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2012 . - 526 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Văn hóa nghệ thuật; Chân dung nghệ sĩ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Đọc cuốn sách mới này của Nguyễn Thị Minh Thái, người đọc sẽ được phát hiện thú vị về góc tâm hồn nghệ sĩ, về những bình dị đời thường mà ngỡ như sẽ khuất lấp, nếu không có người "mắt xanh" phát hiện và chưng cất

          Ký hiệu kho : Vv 33690

 

0186 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Việt Hà, (1962-)

          Con giai phố cổ : tạp văn / Nguyễn Việt Hà . - Tái bản lần thứ 2 . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2013 . - 296 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học đương đại; Tạp văn; Đời sống xã hội và tập quán; Việt Nam; Hà Nội

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các bài: Ăn đủ; Bạn vong niên; Cao bồi già Hà Nội; Con giai phố cổ; Đàn ông ăn sáng; Đàn ông bày trận; Đàn ông có "cạc"; Đàn ông cởi truồng; Đàn ông hoài cổ; Đàn ông lao động nghệ thuật,...

          Ký hiệu kho : Vv 33712

 

0178 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Văn Hầu

          Văn học miền Nam lục tỉnh : Văn học Hán Nôm thời kháng Pháp và thuộc Pháp. T.3 / Nguyễn Văn Hầu . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2012 . - 524 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại; Nghiên cứu văn học; Văn học Hán Nôm; Việt Nam; Miền Nam

          Giới thiệu ND : Tìm hiểu chung về văn học Hán Nôm thời chiến tranh kháng chiến chống Pháp và thời kỳ thuộc Pháp

          Ký hiệu kho : Vv 33718/T.3

 

0172 / VVANHOC / vie (VN)

          Những bậc thầy văn chương : Sách tham khảo / Lê Huy Hòa, Nguyễn Văn Bình bs. ; Dịch: Nguyễn Công Hoan,... . - Tái bản và bổ sung . - H. : Lao động, 2006 . - 1310 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Nhà văn; Nhà thơ; Triết gia; Bài phát biểu; Bài viết; Việt Nam; Thế giới

          Giới thiệu ND : Là tập sách tuyển chọn những bài viết, bài phát biểu của các nhà văn, nhà thơ, các triết gia vĩ đại trên thế giới. Chúng ta sẽ thấy nhiều quan niệm, nhiều tư tưởng mới lạ, trong đó, cả sự đối kháng gay gắt. Nhưng dù thế nào đi nữa, tựu trung lại vẫn là một hướng tìm kiếm, sáng tạo con đường nghệ thuật

          Ký hiệu kho : Vv 33720

 

0166 / VVANHOC / vie (VN)

          Điển cố văn học / Đinh Gia Khánh ch.b. ; Nguyễn Thạch Giang,... b.s. . - H. : Văn học, 2012 . - 505 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Sách tra cứu; Điển cố văn học; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Sách này giải thích những điển cố Hán học trong văn học viết bằng chữ Nôm, tức là văn học thời trước mà sử dụng ngôn ngữ dân tộc. Tuy nhiên, một số không nhỏ những điển cố ấy lại được sử dụng cả ở những bộ phận khác của văn học Việt Nam, ở văn học truyền miệng dân gian, ở văn học viết bằng chữ Hán thời xưa cũng như ở văn học viết bằng chữ quốc ngữ ngày nay

          Ký hiệu kho : Vv 33735

 

Toàn tập, tuyển tập

 

0153 / VVANHOC / vie (VN)

Hà Minh Đức, (1935-)

          Hà Minh Đức tuyển tập : Lý luận văn học và báo chí. T.1 / Hoàng Trinh gt. ; Trần Khánh Thành tch. . - H. : Giáo dục, 2004 . - 835 tr., 24 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Lý luận; Báo chí; Thơ; Tuyển tập; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các phần: C. Mác - PH. Ăngghen - V.I. Lênin và một số vấn đề lý luận văn nghệ; Thơ và mấy vấn đề trong thơ Việt Nam hiện đại; Đi tìm chân lý nghệ thuật (tiểu luận-phê bình); Văn chương, tài năng và phong cách (tiểu luận); Ký viết về chiến tranh cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội (trích); Cơ sở lý luận báo chí, đặc tính chung và phong cách (trích)

          Ký hiệu kho : VL 2146/T.1, VL 2152/T.1

 

0154 / VVANHOC / vie (VN)

Hà Minh Đức, (1935-)

          Hà Minh Đức tuyển tập : Nghiên cứu văn học Việt Nam hiện đại : Trào lưu - Tác giả - Tác phẩm. T.2 / Trần Khánh Thành tch. . - H. : Giáo dục, 2004 . - 995 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu tác gia; Nghiên cứu tác phẩm; Trào lưu; Tuyển tập; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các phần: Hồ Chí Minh - nhà thơ lớn của dân tộc; Tác phẩm văn của chủ tịch Hồ Chí Minh; Báo chí Hồ Chí Minh (trích); Một thời đại trong thi ca (trích); Nguyễn Bính - thi sĩ của đồng quê (trích); Nam Cao - đời văn và tác phẩm

          Ký hiệu kho : VL 2147/T.2, VL 2153/T.2

 

0159 / VVANHOC / vie (VN)

Hà Minh Đức, (1935-)

          Hà Minh Đức tuyển tập : Phê bình và tiểu luận văn học. T.3 / Trần Khánh Thành tch. . - H. : Giáo dục, 2004 . - 966 tr., 24 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Phê bình; Tiểu luận; Tuyển tập; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm : Phần Một: Nhìn lại văn học Việt Nam 1900 - 1945; Phần Hai: Thơ Việt Nam sau cách mạng tháng Tám 1945; Phần Ba: Văn xuôi Việt Nam sau cách mạng tháng Tám 1945; Phần Bốn: Tác phẩm văn học Việt Nam, thưởng thức thẩm bình; Phần Năm: Giao lưu và hội thảo khoa học

          Ký hiệu kho : VL 2148/T.3, VL 2154/T.3

 

0176 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Quang Sáng

          Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Quang Sáng ; Tuấn Thành,... tuyển soạn . - H. : Văn học, 2007 . - 1011 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Truyện ngắn; Kịch bản phim truyện; Tuyển tập; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm: Chiếc lược ngà - tập truyện ngắn; Cánh đồng hoang - kịch bản phim truyện; Mùa gió chướng - tiểu thuyết; Đất lửa (tập 1)- tiểu thuyết

          Ký hiệu kho : Vv 33703

 

0139 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Văn Siêu

          Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu / Tuyển chọn, giới thiệu: Trần Lê Sáng chủ trì,... . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 898 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học cận đại; Văn xuôi; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu về cuộc đời và văn nghiệp của danh nhân Nguyễn Văn Siêu. Tập hợp, dịch thuật và giới thiệu các tác phẩm của ông ở cả văn và thơ. Phiên âm, dịch mới và giới thiệu phần lớn các tác phẩm của 4 tập thơ: Anh ngôn tập, Vạn lý tập, Lưu lãm tập, Mạn hứng tập

          Ký hiệu kho : VL 2123/T.1

 

0140 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Văn Siêu

          Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu / Tuyển chọn, giới thiệu: Trần Lê Sáng chủ trì,... . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 856 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học cận đại; Tùy bút; Địa chí; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu các tác phẩm Phương Đình tùy bút lục (gồm quyển 1, 2, 3, 5 và 6), Phương Đình địa chí loại (gồm quyển 1, 2, và 5)

          Ký hiệu kho : VL 2124/T.2

 

0141 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Văn Siêu

          Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu / Tuyển chọn, giới thiệu: Trần Lê Sáng chủ trì,... . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 796 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học cận đại; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu về phần thơ Phương Đình thi loại: Phương Đình vạn lý tập, Phương Đình lưu lãm tập

          Ký hiệu kho : VL 2125/T.3

 

0142 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Văn Siêu

          Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu / Tuyển chọn, giới thiệu: Trần Lê Sáng chủ trì,... . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 824 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học cận đại; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu về phần thơ Phương Đình thi loại có: Phương Đình anh ngôn thi tập, Phương Đình mạn hứng tập

          Ký hiệu kho : VL 2126/T.4

 

0222 / VVANHOC / vie (VN)

          Tuyển thơ Thăng Long - Hà Nội mười thế kỷ / Đỗ Pháp Thuận, Ngô Chân Lưu, Nguyễn Vạn Hạnh... ; Tuyển chọn, giới thiệu: Bằng Việt chủ trì... . - H. : Nxb. Hà Nội, 2011 . - 1448 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại; Văn học cận đại; Thơ; Việt Nam; Hà Nội

          Giới thiệu ND : Giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu độc đáo, những bài thơ xúc động nhất mang được nhiều sắc thái phong phú của tâm hồn con người đất Kinh kỳ đầy biến động thăng trầm của: Đỗ Pháp Thuận, Ngô Chân Lưu, Nguyễn Vạn Hạnh,...

          Ký hiệu kho : VL 2129/T.1

 

0208 / VVANHOC / vie (VN)

          Việt Bắc trái tim hồng : Tuyển tập thơ. T.1 / Hồ Chí Minh, Hoàng Văn An, Trần Văn An,... ; S.t, tuyển chọn: Vân Trung... . - H. : Đại học Thái Nguyên, 2012 . - 756 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tuyển tập; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tuyển chọn các bài thơ viết về Việt Bắc của các tác giả như: Hồ Chí Minh, Trần Văn An, Phạm Vân Anh, Nguyễn Đình ảnh, Triều Ân, Phạm Đình Ân,...

          Ký hiệu kho : VL 2139/T.1

 

0209 / VVANHOC / vie (VN)

          Việt Bắc trái tim hồng : Tuyển tập thơ. T.2 / Lê Na, Hoàng Hữu Nam, Giang Nam,... ; S.t, tuyển chọn: Vân Trung... . - H. : Đại học Thái Nguyên, 2012 . - 702 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tuyển tập; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tuyển chọn các bài thơ viết về Việt Bắc của các tác giả như: Lê Na, Đoàn Hữu Nam, Giang Nam, Hoàng Tố Nga, Hà Hữu Nghị, Lê Thành Nghị, Hoàng Ngọc, Nguyễn Lê Ngô, Ngô Lương Ngôn, Bàng Sĩ Nguyên...

          Ký hiệu kho : VL 2138/T.2

 

0218 / VVANHOC / vie (VN)

Vũ Bằng, (1914-1984)

          Vũ Bằng toàn tập : Trọn bộ 4 tập : T.1 / Triệu Xuân s.t., b.s. và g.t ; Viết lời bạt: Tô Hoài . - H. : Văn học, 2006 . - 809 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tuyển tập; Ký; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các bài thuộc thể ký như: Nhà văn Vũ Bằng, người lữ hành đơn côi; Phù dung ơi, vĩnh biệt; Miếng ngon Hà Nội; Bốn mươi năm nói láo; Miếng lạ miền Nam; Thương nhớ mười hai; Lời bạt: Vũ Bằng - "Thương nhớ mười hai"

          Ký hiệu kho : VL 2170/T.1

 

0219 / VVANHOC / vie (VN)

Vũ Bằng, (1914-1984)

          Vũ Bằng toàn tập : Trọn bộ 4 tập : T.2 / Triệu Xuân s.t., b.s. và g.t ; Viết lời bạt: Tô Hoài . - H. : Văn học, 2006 . - 669 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tuyển tập; Truyện; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các bài : Truyện hai người; Một người bưng mặt khóc; Gặp nhau lại xa nhau; Ngày mai tôi sẽ chết; Cô vợ lẽ tóc rễ tre; "At"; Con dấu hóa; ở đây bán sách cũ; Một tát, ba răng; Truyện một lịch trình tranh đấu; Một chuyện tết bố nuôi; Những kẻ gieo gió

          Ký hiệu kho : VL 2171/T.2

 

0220 / VVANHOC / vie (VN)

Vũ Bằng, (1914-1984)

          Vũ Bằng toàn tập : Trọn bộ 4 tập : T.3 / Triệu Xuân s.t., b.s. và g.t ; Viết lời bạt: Tô Hoài . - H. : Văn học, 2006 . - 585 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tuyển tập; Truyện; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các bài : Mê chữ; Bát cơm; Cái đèn lồng; Bảy đêm huyền thoại; Bóng ma nhà Mệ Hoát; Người làm mả vợ; Giặt áo tết cho con; Người chứng

          Ký hiệu kho : VL 2172/T.3

 

0221 / VVANHOC / vie (VN)

Vũ Bằng, (1914-1984)

          Vũ Bằng toàn tập : Trọn bộ 4 tập : T.4 / Triệu Xuân s.t., b.s. và g.t ; Viết lời bạt: Tô Hoài . - H. : Văn học, 2006 . - 1379 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tuyển tập; Biên khảo; Tiểu thuyết; Chân dung văn học; Tạp văn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các bài biên khảo về tiểu thuyết, chân dung văn học, các tạp văn của tác giả Vũ Bằng

          Ký hiệu kho : VL 2173/T.4

 

0134 / VVANHOC / vie (VN)

          Đoản thiên tiểu thuyết, truyện ngắn trên Nam phong tạp chí / Nguyễn Đức Thuận s.t., chú thích, g.t. . - H. : Văn học, 2013 . - 545 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Truyện ngắn; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Giới thiệu các tiểu thuyết và truyện ngắn trên tạp chí Nam Phong. Các bài như: Câu chuyện gia tình; Truyện ông Lý-Chắm; Sống chết mặc bay; Cái oan càng nghiệt mối tình càng to; Con người Sở Khanh; Nước đời lắm nỗi...; Có gan làm giàu; Của trời trời lại lấy đi; Một cánh hoa chìm; Bác nghiện; Câu chuyện nhà sư; Ai giết người?; Trằn-trọc đêm xuân; Dư-sinh lịch-hiểm kí,...

          Ký hiệu kho : Vv 33691

 

Thơ

0225 / VVANHOC / vie (VN)

Hà Minh Đức, (1935-)

          Tầm xuân nhớ nắng : tập thơ / Hà Minh Đức . - H. : Văn học, 2013 . - 79 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các bài: Thưa mẹ; Nhớ mẹ chiều đông; Hoa dây leo; Hoa trong chiều mưa; Trường Sa; Hồ Xuân Hương; Nếu mùa xuân không trở lại; Nữ danh tướng Bùi Thị Xuân; Giới hạn; Bà Chúa Kho; Thị Mầu lên chùa; Đong đưa Thị Hến; Mơ hồ; Nước mắt; Hoa tàn,...

          Ký hiệu kho : Vv 33742

 

0147 / VVANHOC / vie (VN)

          Lục bát với thơ Đường / Vũ Khánh d. . - Tái bản có sửa chữa, bổ sung . - H. : Văn học, 2013 . - 464 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Thơ lục bát; Thơ Đường; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Lục bát với thơ Đường là tập thơ dịch Đường thi theo thể lục bát (và song thất), nxb. Văn học xuất bản năm 2010. Tái bản lần này, chúng tôi có bổ sung một số bản dịch mới và sửa chữa, nhuận sắc một số bài trong lần xuất bản đầu. Dịch nghĩa và chú thích, một phần chúng tôi có kế thừa từ "Thơ Đường" 2 tập, Nxb. Văn học. H. 1987 của Nam Trân tiên sinh cùng nhóm soạn giả đáng kính

          Ký hiệu kho : VL 2143, VL 2144

 

0230 / VVANHOC / vie (VN)

          Nhà thơ Việt Nam hiện đại : Kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định (1262 - 2012): Tác giả - Tác phẩm: 42 nhà thơ Nam Định / Đặng Nguyệt Anh, Phạm Đình Ân, Vũ Ngọc Bình,... . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012 . - 395 tr., 27 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Thơ; Nhà thơ; Việt Nam; Nam Định

          Giới thiệu ND : Không ồn ào về khuynh hướng, không luyến láy với trào lưu, thơ Nam Định vẫn "ám thị" trên hai dòng chảy bập bềnh truyền thống và sóng sánh cách tân. Điển hình cho dòng truyền thống từ Nguyễn Bính, Vũ Cao đến Vũ Quần Phương, Nguyễn Đức Mậu, Trần Mạnh Hảo, Phạm Trọng Thanh, Đặng Nguyệt Anh... Điển hình cho dòng cách tân có Trần Dần, Văn Cao đến các thế hệ hậu sinh khả dĩ Trần Quốc Thực, Đoàn Mạnh Phương...

          Ký hiệu kho : VL 2174

 

0171 / VVANHOC / vie (VN)

Trần Đăng Khoa

          Góc sân và khoảng trời : Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt I năm 2001 / Trần Đăng Khoa . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2007 . - 279 tr., 20 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các bài: Con bướm vàng; Cái sân; Trông trăng; ảnh Bác; Gà con liếp nhiếp; Góc sân và khoảng trời; Trăng sáng sân nhà em; Đánh thức trầu; Vườn em; Cây đa; Dặn em; Bên sông Kinh Thầy; Chiếc ngõ nhỏ; Thầy giáo đi bộ đội; Hỏi đường; Nghe thầy đọc thơ,...

          Ký hiệu kho : Vv 33694

 

TÁC PHẨM VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

 

Tiểu thuyết, truyện dài, truyện vừa

 

0146 / VVANHOC / vie (VN)

Llosa, Mario Vargas, (1936-)

          Thành phố và lũ chó / Mario Vargas Llosa ; Lê Xuân Quỳnh d. . - H. : Văn học; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2012 . - 458 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Pêru

          Giới thiệu ND : Thành phố và lũ chó là bản cáo trạng lên án nền giáo dục quân phiệt, quan điểm phân biệt chủng tộc, đẳng cấp xã hội, triết lý kẻ mạnh áp chế kẻ yếu còn ngự trị trong xã hội và trong trường quân sự. Là di sản của chế độ thực dân - phong kiến của Tây Ban Nha, chế độ gia trưởng, vai trò các trưởng lão, các thủ lĩnh (caudillo)còn tồn tại lâu dài trước sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản

          Ký hiệu kho : Vv 33728

 

0157 / VVANHOC / vie (VN)

Proust, Marcel

          Bên phía nhà Swann / Marcel Proust ; Đặng Thị Hạnh,... d. . - H. : Văn học; Nxb. Nhã Nam, 2013 . - 471 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Pháp

          Giới thiệu ND : Bên phía nhà Swann là tập 1 trong Đi tìm thời gian đã mất của Marcel Proust, tác phẩm đã làm nên một cuộc cách mạng trong văn chương Pháp và tiểu thuyết Pháp, ở đầu thế kỷ XX

          Ký hiệu kho : VL 2167

 

Truyện ngắn

 

0217 / VVANHOC / vie (VN)

Viên Mai, (1716-1797)

          Tử bất ngữ / Viên Mai ; Cao Tự Thanh d. . - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2013 . - 900 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại; Văn học dân gian; Truyện ngắn; Thuyết duy linh; Trung Quốc

          Giới thiệu ND : Tác phẩm này không chỉ tập hợp các truyện kể dân gian mà còn có ghi chép cả một số truyện kể của giới quan lại trí thức, nhưng mặc dù là một văn nhân - quan lại phong kiến, Viên Mai lại là một trí thức có lối sống và cách nghĩ kiểu thị dân, nên Tử bất ngữ còn có một số truyện kể mang nội dung phúng thích, châm biếm đối với các giá trị cực đoan, lạc hậu của Nho giáo. Lập trường thị dân ấy khiến tác phẩm có nhiều truyện kể có thể coi như những ánh phản nhiều màu của xã hội thị dân Trung Quốc thời Thanh

          Ký hiệu kho : VL 2155

 

Toàn tập, tuyển tập

 

0187 / VVANHOC / vie (VN)

          Tinh hoa văn học Mỹ La tinh / Thủy Chi tuyển chọn . - H. : Thanh niên, 2011 . - 406 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học nước ngoài; Tuyển tập; Tiểu thuyết; Truyện ngắn; Thơ; Châu Mỹ; Mỹ La tinh

          Giới thiệu ND : Giới thiệu tiểu sử vắn tắt và một số tác phẩm của 10 nhà văn châu Mỹ La tinh như: Luis Sepul Veda, Pablo Neruda, Eduardo Galeano, Joan Rulfo,...

          Ký hiệu kho : Vv 33711

 

Thơ

 

0174 / VVANHOC / vie (VN)

Mạnh Khải

          Bản sự thi bản sự từ / Mạnh Khải, Diệp Thân Hương ; Tuyển dịch: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm . - H. : Lao động; Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2012 . - 308 tr., 21 cm

          Từ khoá : Văn học nước ngoài; Điển tích văn học; Thơ; Trung Quốc

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm: Bản sự thi: Tình cảm đệ nhất; Sự cảm đệ nhị; Cao dật đệ tam; Oán phẫn đệ tứ; Trưng dị đệ ngũ; Trưng cữu đệ lục; Trào hí đệ thất; Bản sự từ

          Ký hiệu kho : Vv 33705

 

0188 / VVANHOC / vie (VN)

Đỗ Mục

          Đỗ Mục nhà thơ tài hoa Vãn Đường : Bình luận - Giai thoại / Biên dịch: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm . - H. : Lao động; Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2013 . - 344 tr., 22 cm

          Từ khoá : Văn học trung đại; Thơ Đường; Trung Quốc

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm các bài: Giang thượng phùng hữu nhân; Đề Ô Giang đình; Giang Nam xuân tuyệt cú; Trương Hảo Hảo thi tịnh tự; Gia tại thành nam; Cửu nhật Tề Sơn đăng cao; Ngụ đề; Lữ túc; Chu Pha tuyệt cú; Đề Kính ái tự lâu; Tương Dương tuyết dạ cảm hoài,...

          Ký hiệu kho : Vv 33710

 

VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM

 

0213 / VVANHOC / vie (VN)

Cao Huy Đỉnh, (1927-1975)

          Cao Huy Đỉnh tuyển tập tác phẩm / Từ Thị Cung s.t. ; Ngô Văn Doanh g.t. . - H. : Lao động; Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Đông Tây, 2004 . - 1015 tr., 24 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Văn hóa; Văn học; Tuyển tập; Tác phẩm; Việt Nam; Ấn Độ

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm có: Phần I: Nghiên cứu văn hóa Ấn Độ; Phần II: Nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam; Phần III: Những bài nghiên cứu khác; Phụ lục, Tiểu sử và quá trình hoạt động văn học nghệ thuật của Cao Huy Đỉnh, Danh mục các tác phẩm của Cao Huy Đỉnh

          Ký hiệu kho : VL 2160

 

0215 / VVANHOC / vie (VN)

          Thiên nhiên trong ca dao / Nguyễn Thị Kim Ngân b.s. và g.t. . - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2011 . - 1171 tr., 27 cm

          Từ khoá : Văn học dân gian; Tuyển tập; Ca dao; Câu ca; Điệu hò; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Công trình tập hợp những lời ca dao có các từ chỉ thiên nhiên trong kho tàng thơ ca dân gian ba miền Bắc, Trung, Nam. Với mong muốn giới thiệu những nét đẹp, cái hay, sự sâu sắc mà giản dị, duyên dáng đáng yêu mà trong sáng, gần gũi của cây lá, sông nước, mây trời... trong các câu ca, điệu hò dân gian

          Ký hiệu kho : VL 2135

 

CÁC KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC

 

Triết học, mỹ học

 

0179 / VVANHOC / vie (VN)

Bùi Giáng, (1926-1998)

          Martin Heidegger và tư tưởng hiện đại : Satre-Marcel-Camus-Faulkner / Bùi Giáng . - H. : Văn học, 2007 . - 1027 tr., 21 cm

          Từ khoá : Triết học; Văn học; Phê bình văn học; Phê bình triết học; Triết gia; Tác giả; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Trọng tâm cuốn sách xoay quanh một số chủ đề triết học nhưng được tác giả lý giải và so sánh bằng nhiều nguồn tư liệu tổng hợp đến từ nhiều chân trời văn học hòa quyện với dòng cảm xúc triền miên và những suy niệm sâu lắng riêng tư. Chính sự hòa quyện ấy đã mang lại văn phong độc đáo, đồng thời toát lên tinh thần nhân văn và chất văn học kỳ ảo của ngọn bút Bùi Giáng

          Ký hiệu kho : Vv 33729

 

0194 / VVANHOC / vie (VN)

Diderot, Denis, (1713-1784)

          Từ mỹ học đến các loại hình nghệ thuật / Denis Diderot ; Phùng Văn Tửu g.t., tuyển chọn và d. . - H. : Tri thức, 2013 . - 535 tr., 20 cm

          Từ khoá : Mỹ học; Nghệ thuật; Phê bình; Lý luận; Thơ; Hội họa; Nghệ thuật diễn xuất; Pháp

          Giới thiệu ND : Giới thiệu 7 công trình quan trọng của Diderot: Luận về cái đẹp; Về những tác gia và các nhà phê bình; Những tùy bút về hội họa; Châm biếm 1; Tán dương Richardson; Trò chuyện với Dorval về Đứa con hoang; ý kiến ngược đời về diễn viên

          Ký hiệu kho : Vv 33725

 

Ngụn ngữ

 

0203 / VVANHOC / vie (VN)

Cao Xuân Hạo

          Tiếng Việt - mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa / Cao Xuân Hạo . - Tái bản lần thứ 3 . - H. : Giáo dục, 2007 . - 750 tr., 24 cm

          Từ khoá : Tiếng Việt; Ngữ pháp; Ngữ âm; Ngữ nghĩa; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Mấy vấn đề phân tích và giải thuyết âm vị học: âm vị trong tiếng Việt, nguyên âm ngắn, đặc trưng ngữ âm của một số phương ngữ tiêu biểu... phân tích ngữ pháp tiếng Việt: cấu trúc của câu và của các ngữ đoạn danh từ, vị từ, giới từ... phân tích ngữ nghĩa trong câu và văn bản tiếng Việt

          Ký hiệu kho : VL 2162

 

0205 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Thạch Giang

          Tiếng Việt trong thư tịch cổ Việt Nam / Nguyễn Thạch Giang . - H. : Văn hóa Thông tin, 2011 . - 1086 tr., 24 cm

          Từ khoá : Tiếng Việt; Thư tịch cổ; Từ ngữ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập hợp những từ ngữ có mang một nội dung văn hóa, một sắc thái tu từ nhất định, thông dụng trong thư tịch cổ Việt Nam như điển cố, tục ngữ, thành ngữ...

          Ký hiệu kho : VL 2163

 

Nghệ thuật

 

0226 / VVANHOC / vie (VN)

Trần Trọng Đăng Đàn

          Điện ảnh Việt Nam: Lịch sử - Tác phẩm - Nghệ sĩ - Lý luận - Phê bình - Nghiên cứu : T.1 : Lịch sử - Tác phẩm - Nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1975... / Trần Trọng Đăng Đàn . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2010 . - 1038 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghệ thuật; Điện ảnh; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Giới thiệu sự ra đời và phát triển của nền điện ảnh Việt Nam qua các giai đoạn: 1946 - 1954, giai đoạn phát triển không ngừng trong kháng chiến chống Mỹ và thắng Mỹ (1954-1975)và những nghiên cứu phim truyện nhựa Việt Nam qua hệ thống tổng phim mục tra cứu khoa học

          Ký hiệu kho : Vv 33743/T.1

 

0227 / VVANHOC / vie (VN)

Trần Trọng Đăng Đàn

          Điện ảnh Việt Nam: Lịch sử - Tác phẩm - Nghệ sĩ - Lý luận - Phê bình - Nghiên cứu : T.2 : Lịch sử - Tác phẩm - Nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam 10 năm sau kháng chiến chống Mỹ (1976-1985)... / Trần Trọng Đăng Đàn . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2010 . - 1014 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghệ thuật; Điện ảnh; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Giới thiệu lịch sử - tác phẩm - nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam trong mười năm đất nước vẹn toàn mừng đại thắng trong thời hậu chiến (1976 - 1985)và điện ảnh Việt Nam trong lý luận phê bình. Nghiên cứu phim truyện truyền hình và phim truyện video Việt Nam qua hệ thống tổng phim mục tra cứu khoa học, kèm theo phụ lục luật điện ảnh Việt Nam 2006

          Ký hiệu kho : Vv 33744/T.2

 

0228 / VVANHOC / vie (VN)

Trần Trọng Đăng Đàn

          Điện ảnh Việt Nam: Lịch sử - Tác phẩm - Nghệ sĩ - Lý luận - Phê bình - Nghiên cứu : T.3 : Lịch sử - Tác phẩm - Nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam trong phát triển, đổi mới (từ 1986 đến đầu thế kỷ XXI)... / Trần Trọng Đăng Đàn . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2010 . - 1014 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghệ thuật; Điện ảnh; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Giới thiệu lịch sử - tác phẩm - nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam trong thời kỳ phát triển, đổi mới từ 1986 đến đầu thế kỷ XXI và điện ảnh Việt Nam trong lý luận phê bình. Nghiên cứu phim truyện truyền hình và phim truyện video Việt Nam qua hệ thống tổng phim mục tra cứu khoa học, kèm theo phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh Việt Nam năm 2009

          Ký hiệu kho : Vv 33745/T.3

 

0229 / VVANHOC / vie (VN)

Trần Trọng Đăng Đàn

          Điện ảnh Việt Nam: Lịch sử - Tác phẩm - Nghệ sĩ - Lý luận - Phê bình - Nghiên cứu : T.4 : Lịch sử - Tác phẩm - Nghệ sĩ điện ảnh phim truyện truyền hình và phim truyện video Việt Nam... / Trần Trọng Đăng Đàn . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2010 . - 1014 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghệ thuật; Điện ảnh; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Giới thiệu lịch sử - tác phẩm - nghệ sĩ phim truyện truyền hình, phim truyện video Việt Nam và điện ảnh Việt Nam trong lý luận phê bình. Nghiên cứu phim tài liệu Việt Nam qua hệ thống tổng phim mục tra cứu khoa học, cùng vài nét tổng luận về một thế kỷ điện ảnh Việt Nam

          Ký hiệu kho : Vv 33746/T.4

 

Lịch sử

 

0214 / VVANHOC / vie (VN)

Kim, Won Jung

          Tam quốc di sự / Kim Won Jung ; Trần Thị Bích Phượng d. . - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2012 . - 504 tr., 24 cm

          Từ khoá : Lịch sử; Văn minh; Đời sống xã hội và tập quán; Tôn giáo; Hàn Quốc

          Giới thiệu ND : Một cách tiếp cận với tinh hoa của lịch sử cổ đại Hàn Quốc, tìm thấy trong đó nhiều giá trị văn hóa, tôn giáo, bản sắc dân tộc... của Hàn Quốc và của một số nước lân cận thời bấy giờ thông qua Tam quốc di sự

          Ký hiệu kho : VL 2158

 

0143 / VVANHOC / vie (VN)

          Lịch sử Thăng Long - Hà Nội / b.s.: Phan Huy Lê (ch.b.), Nguyễn Bình Ban, Hoàng Xuân Chinh,... . - H. : Nxb. Hà Nội, 2011 . - 1024 tr., 21 cm

          Từ khoá : Lịch sử; Việt Nam; Hà Nội

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm: Phần thứ nhất: Hà Nội thời tiền Thăng Long: Chương 1: Hà Nội thời tiền sử; Chương 2: Hà Nội thời dựng nước; Chương 3: Hà Nội trong hơn nghìn năm chống Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giải phóng đất nước; Chương 4: Hà Nội thời chính quyền Khúc-Dương-Ngô-Đinh-Tiền Lê. Phần thứ hai: Thăng Long thế kỷ XI đến thế kỷ XV, Chương 5: Định đô Thăng Long - Thăng Long thời Lý; Chương 6: Thăng Long - Đông Đô thời Trần; Chương 7: Đông Đô thời cuối Trần và thời Hồ; Chương 8: Đông Quan thời Minh thuộc và cuộc đấu tranh giải phóng kinh thành; Chương 9: Đông kinh thời Lê sơ. Phần thứ ba: Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVI đến giữa thế kỷ XIX, Chương 10: Thăng Long - Kẻ Chợ thời Mạc; Chương 11: Thăng Long - Kẻ Chợ thời Lê-Trịnh; Chương 12: Văn hóa Thăng Long thời Lê - Trịnh; Chương 13: Thăng Long - Bắc thành thời Tây Sơn; Chương 14: Thăng Long - Hà Nội thời Nguyễn

          Ký hiệu kho : VL 2131/T.1

 

0144 / VVANHOC / vie (VN)

          Lịch sử Thăng Long - Hà Nội / b.s.: Phan Huy Lê (ch.b.), Nguyễn Bình Ban, Hoàng Xuân Chinh,... . - H. : Nxb. Hà Nội, 2011 . - 1013 tr., 21 cm

          Từ khoá : Lịch sử; Việt Nam; Hà Nội

          Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm: Phần thứ tư: Hà Nội từ 1873 đến 1945: Chương 15: Hà Nội kháng chiến chống Pháp (1873 - 1884); Chương 16: Hà Nội những năm cuối thế kỷ XX (1884 - 1897); chương 17: Những chuyển biến của Hà Nội từ 1897 đến 1914; Chương 18: Hà Nội trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX; chương 19: Những chuyển biến của Hà Nội trong và sau chiến tranh thế giới thứ Nhất; Chương 20: Phong trào yêu nước và cách mạng sau chiến tranh thế giới thứ Nhất. Sự ra đời tổ chức cộng sản đầu tiên ở Hà Nội; chương 21: Hà Nội đấu tranh chống khủng bố trắng và phong trào dân chủ (1932 - 1939); Chương 22: Hà Nội trong cuộc vận động giải phóng dân tộc và cách mạng tháng Tám (1939 - 1945); Phần thứ năm: Hà Nội từ sau cách mạng tháng Tám đến giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1945 - 1975); Phần thứ sáu: Hà Nội trên đường đổi mới và hội nhập quốc tế (1975 - 2005); Lời kết

          Ký hiệu kho : VL 2132/T.2

 

Văn hóa -  nghiên cứu văn hóa,  thư viện…

 

0170 / VVANHOC / vie (VN)

Hà Minh Đức, (1935-)

          Một nền văn hóa văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc, với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú / Hà Minh Đức . - H. : Khoa học xã hội, 2005 . - 277 tr., 21 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn hóa; Nghiên cứu văn nghệ; Nghệ thuật; Dân tộc; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Là cuốn sách nghiên cứu có tính chuyên luận về một vần đề của văn hóa dân tộc, một nhánh của công trình Văn hóa Việt Nam - xã hội và con người của Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì. Người viết luôn quan tâm và hứng thú tìm hiểu những vấn đề của văn hóa Việt Nam về lý luận cũng như thực tiễn sáng tác, vì trong thực chất đó cũng là những vấn đề của văn học, liên quan và hỗ trợ cho văn học và mở ra nhiều bình diện cho sự nhận thức những giá trị của đời sống tinh thần dân tộc

          Ký hiệu kho : VL 2149

 

0211 / VVANHOC / vie (VN)

Nguyễn Thừa Hỷ

          Văn hóa Việt Nam truyền thống - Một góc nhìn / Nguyễn Thừa Hỷ . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2011 . - 599 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn hóa; Nghiên cứu văn hóa; Kinh tế; Chính trị; Tư tưởng; Nghệ thuật; Xã hội; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Nhận diện và suy ngẫm nghiêm túc về nền văn hóa Việt Nam truyền thống đã từng ngự trị hàng thiên niên kỷ trong một xã hội hầu như rất ít thay đổi, sau đó lại chịu những va đập và biến động lớn trong hơn một thế kỷ qua; khám phá những mặt đích thực của nền văn hóa đó, xu thế chuyển biến của nó ra sao?; nó đã để lại cho chúng ta những giá trị gì cần phải kế thừa và những hệ lụy gì cần phải gạt bỏ?

          Ký hiệu kho : VL 2140

 

0210 / VVANHOC / vie (VN)

          Sự phát triển văn hóa và con người ở một số nước và vùng lãnh thổ Đông á - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Đỗ Tiến Sâm (ch.b.), Phạm Hồng Thái, Trương Thúy Hằng... . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 380 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn hóa; Con người; Phát triển; Đông á; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Cung cấp một cách tương đối toàn diện và hệ thống các quan điểm, giải pháp về sự phát triển văn hóa và xây dựng con người nhằm thích ứng với những biến đổi mới của tình hình ở một số nước và vùng lãnh thổ tại khu vực Đông á, qua đó cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối chủ trương, chính sách phát triển văn hóa và xây dựng con người ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

          Ký hiệu kho : VL 2120

 

0216 / VVANHOC / vie (VN)

Trương Tửu

          Tuyển tập nghiên cứu văn hóa / Trương Tửu ; Nguyễn Hữu Sơn s.t. và g.t. . - H. : Văn học; Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2013 . - 1250 tr., 24 cm

          Từ khoá : Nghiên cứu văn học; Nghiên cứu văn hóa; Tư liệu; Bài viết; Trương Tửu; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Bên cạnh phê bình văn học, sáng tác văn chương, Trương Tửu còn là một nhà nghiên cứu văn hóa. Trương Tửu - Tuyển tập nghiên cứu văn hóa tập hợp, giới thiệu những tác phẩm nghiên cứu về văn hóa của ông

          Ký hiệu kho : VL 2168, VL 2169

 

0135 / VVANHOC / vie (VN)

Trần Tuấn

          101 khoảnh khắc về đại tướng Võ Nguyên Giáp = 101 moments of general Võ Nguyên Giáp / Trần Tuấn . - H. : Nxb. Hà Nội, 2011 . - 119 tr., 25x25 cm

          Từ khoá : Nghệ thuật; Nhiếp ảnh; Võ Nguyên Giáp; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập hợp một số bức ảnh được chụp từ năm 1975 cho tới nay về đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc sống đời thường do Trần Tuấn thực hiện

          Ký hiệu kho : VL 2130

 

0206 / VVANHOC / vie (VN)

          Tổng tập làng nghề truyền thống Việt Nam. T.1 : Tổng quan về nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam / Phạm Gia Bền, Hoàng Kim Giao, Phạm Vũ Dũng,... ; B.s.: Trương Minh Hằng (ch.b.), Vũ Quang Dũng . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 1170 tr., 24 cm

          Từ khoá : Văn hóa xã hội; Làng nghề truyền thống; Làng thủ công truyền thống; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Trình bày những vấn đề lý luận chung về nghề và làng nghề truyền thống, tổ nghề và nghệ nhân dân gian. Giới thiệu các vùng nghề, địa danh và địa chí làng nghề. Phân tích thực trạng phát triển và vấn đề bảo tồn làng nghề cũng như sự biến đổi của làng nghề trong bối cảnh hiện nay

          Ký hiệu kho : VL 2121

 

0207 / VVANHOC / vie (VN)

          Việt Nam đất nước ta / Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Quang, Nguyên Hà,... . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 . - 402 tr., 24 cm

          Từ khoá : Đất nước; Xã hội; Phong cảnh; Con người; Bài viết; Kinh tế; Thơ; Việt Nam

          Giới thiệu ND : Tập hợp những bài viết, bài thơ của nhiều tác giả từ những vùng miền khác nhau trên cả nước viết về những vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, đất nước, con người, cảnh sắc non sông của quê hương, đất nước Việt Nam

          Ký hiệu kho : VL 2136

 

 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: