Thông báo V/v nộp và ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2014 và đăng ký giảm trừ gia cảnh năm 2015

13/01/2015

THÔNG BÁO V/v nộp và ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2014 và đăng ký giảm trừ gia cảnh năm 2015 Để việc đăng ký và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đúng quy định, bộ phận kế toán đề nghị các cán bộ trong Viện thực hiện một số nội dung sau:

VIỆN VĂN HỌC

THÔNG BÁO
V/v  nộp và ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2014

và đăng ký giảm trừ gia cảnh năm 2015

 

 Để việc đăng ký và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đúng quy định, bộ phận kế toán đề nghị các cán bộ trong Viện thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Đăng ký ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014:

1.1 Cá nhân được ủy quyền cho Viện Văn học quyết toán thuế TNCN thay thực hiện kê khai theo    mẫu số 04-2/TNCN bao gồm:

- Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại Viện Văn học.

- Cá nhân có thu nhập chịu thuế tại Viện Văn học và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

1.2 Những trường hợp không thuộc đối tượng được ủy quyền quyết toán thuế và phải tự khai quyết toán thuế TNCN năm 2014 với cơ quan thuế.

- Cá nhân có thu nhập ở nhiều nơi không thuộc đối tượng tại điều 1.1

- Cá nhân có nhu cầu hoàn thuế.

Các cá nhân này sau khi tự quyết toán thuế với cơ quan thuế đề nghị nộp 01 bản Quyết toán thuế cho kế toán Viện Văn học.

 

2. Đăng ký giảm trừ gia cảnh: 

Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Cá nhân có giảm trừ đối với người phụ thuộc kê khai theo mẫu số 16/ĐK-TNCN.

Các mẫu kê khai có thể lấy tại bộ phận kế toán hoặc trên trang web của Viện.

Tờ khai đề nghị gửi về bộ phận kế toán trước ngày 20/1/2015.

Bộ phận kế toán thông báo tới toàn thể cán bộ có liên quan cùng thực hiện.

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tải các mẫu văn bản dưới đây (bấm vào tên văn bản - link):

Các tin đã đưa ngày: