Đang online: 1

Lượt truy cập:

Mẫu chứng từ kế toán của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

26/04/2018

Hiện tại Viện hàn lâm KHXH Việt Nam đã quy chuẩn các mẫu chứng từ, dự toán và quyết định tại Quyết định số 449/QĐ-KHXH ngày 30/3/2018. Dưới đây là các văn bản

Hiện tại Viện hàn lâm KHXH Việt Nam đã quy chuẩn các mẫu chứng từ, dự toán và quyết định tại Quyết định số 449/QĐ-KHXH ngày 30/3/2018.

Dưới đây là các mẫu chứng từ:

I. Quyết định ban hành mẫu chứng từ kế toán của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

 

II.Mẫu biểu hướng dẫn theo TT 107 (Phụ lục 02)

1- Mẫu chứng từ theo TT hướng dẫn

Mẫu biểu 01-04

Mẫu biểu 5-6,8,10,12-13,17-18,20-21,24,26

+ Mẫu biểu 19

Mẫu biểu 29-36

+Mẫu biểu số 7,9,11,14-16,22-23,25,27-28,37-42

2- Mẫu chứng từ do Viện HL hướng dẫn

Mẫu biểu 43-57

Mẫu biểu 58

Mẫu biểu 59-63

Mẫu biểu 64-66

3. Phụ lục 02 - Dự toán

+Mẫu biểu 67-68

Mẫu biểu 69-70

4.Phụ lục 02 - Quyết định

Mẫu biểu 71

Mẫu biểu 72

+ Mẫu biểu 73

Các tin đã đưa ngày: