Người kể chuyện trong tiểu thuyết "Bọn làm bạc giả" của A.Gide (11/07/2013)

Tiểu thuyết "Bọn làm bạc giả" không hề giống với những tác phẩm trước đó. A. Gide đã cố ý gọi đó là "cuốn tiểu thuyết duy nhất" vì nó chứa đựng những suy nghĩ trăn trở, những tìm tòi đổi mới của ông trong tiểu thuyết...