Mối quan hệ biện chứng giữa sáng tác và tiếp nhận văn học trong nhãn quan lý thuyết của Manfred Naumann (02/04/2014)

Tiếp nhận văn học trong vòng nữa thế kỷ qua đã trở thành một lĩnh vực, một ngành nghiên cứu, một bộ phận khoa học độc lập có các đối tượng, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu riêng. Thực tế này đã rõ ràng, không còn gì để tranh cãi, khác hẳn với thời gian trước đó khi nó luôn bị hoài nghi, bị xem thường và bị đầy ra bên lề của khoa nghiên cứu văn học bởi các lý thuyết, các quan niệm văn học đang thịnh hành. Hiện tượng này có thể nhận thấy rõ ở Đức.