Bàn về hiệu ứng đọc lý thuyết phê bình nước ngoài: trường hợp bản dịch “Độ không của lối viết” (11/09/2014)

Bài viết xuất phát từ những phân tích đối chiếu văn bản, giữa bản tiếng Pháp và bản tiếng Việt, nhằm nêu ra một giả thiết về hiệu ứng cách đọc mà văn bản lý thuyết của Barthes tác động lên mô hình lý luận văn học Việt Nam giai đoạn những năm chín mươi của thế kỷ trước. Nó cho thấy phần nào cách thức phản ứng của người đọc Việt Nam trước những yếu tố mới mẻ cần thiết cho sự cách tân, đổi mới.