VIỆN VĂN HỌC 60 NĂM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ ĐỔI MỚI (28/11/2013)

Từ một tổ Văn trong Ban Văn Sử Địa, với sự góp sức của 12 thành viên sáng lập Viện, trải qua hành trình 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Văn học đã khẳng định được vị thế của một trung tâm nghiên cứu văn học hàng đầu, có thể sánh vai với những trung tâm nghiên cứu văn học của nhiều quốc gia trong khu vực.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ (28/02/2013)

Vị trí và chức năng; Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Văn học được ban hành theo Quyết định số 248/QĐ-KHXH ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

CƠ CẤU TỔ CHỨC (28/02/2013)

Cơ cấu tổ chức của Viện Văn học được ban hành theo Quyết định số 248/QĐ-KHXH ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Các tin đã đưa ngày: