CƠ CẤU TỔ CHỨC

28/02/2013

Cơ cấu tổ chức của Viện Văn học được ban hành theo Quyết định số 248/QĐ-KHXH ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam


CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN VĂN HỌC

 

  I.Tổ chức (cấp Phòng) nghiên cứu văn học

            1.Phòng Văn học Việt Nam Cổ - Trung đại

            2.Phòng Văn học Việt Nam Cận - Hiện đại

            3.Phòng Văn học Việt Nam đương đại

            4.Phòng Văn học dân gian

            5.Phòng Văn học dân tộc thiểu số

            6.Phòng Văn học nước ngoài

            7.Phòng Lý luận văn học

            8.Phòng Văn học so sánh

    II.Tổ chức (cấp Phòng) chức năng, nhiệm vụ:

            1.Phòng Tổ chức – Hành chính

            2.Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

            3.Phòng Thông tin – Thư viện

 

            Tổ chức cấp Phòng có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các nhân viên. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Viện trưởng Viện Văn học bổ nhiệm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sau khi đã có thỏa thuận của Ban Tổ chức cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

      III. Tạp chí 

            Tạp chí Nghiên cứu văn học là cơ quan ngôn luận của Viện Văn học; là diễn đàn khoa học của ngành và của bạn đọc quan tâm đến sự nghiệp nghiên cứu văn học. Tạp chí Nghiên cứu văn học được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

            Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu văn học chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về mọi mặt hoạt động của Tạp chí.

            Giúp việc Tổng Biên tập có Phó Tổng Biên tập.

             Tạp chí có Phòng Biên tập – Trị sự.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: